Zabraňte dalšímu nárůstu obyvatel naší městské části

V listopadu roku 2013 podala městská část Praha 22 v čele s tehdejším místostarostou (nyní starostou) Martinem Turnovským žádost na změnu územního plánu, která svým rozsahem spadala do kategorie celoměstsky významných změn. Tuto změnu odsouhlasilo zastupitelstvo MČ Praha 22 na svém řádném zasedání dne 4. prosince 2013.

Plocha, které se tato změna dotýká, je velká cca 70 ha, což představuje plochu přibližně jedenácti Strahovských stadionů. Rozkládá se na pozemních bývalé skládky „Hliník“ a polích mezi tímto prostorem a Pitkovicemi (viz mapa).

(M354stsk375 park Praha 22 podklad pro CVZ 2013.indd)

Současný územní plán. SO 1-5 > plochy pro oddech, LR > lesní porost, NL > louky a pastviny, SP > plocha pro sport, ZMK > zeleň městská a krajinná

 

navrhovaná_změna

Navrhovaná změna územního plocha. ZMK > zelen mestská a krajinná, OB > plocha čistě obytná, OV > plocha všeobecně obytná, ZP > parky, historické zahrady a hřbitovy

 

Se změnou Územního plánu č. Z 2938/00 nesouhlasíme, a to především z následujících důvodů:

  1. Změna územního plánu mění cca 38% současné zelené plochy na plochu určenou pro obytnou zástavbu, přesněji plochy OB (čistě obytné) a OV (všeobecně obytné).
  2. U ploch OB (čistě obytná) a OV (všeobecně obytná) není již v návrhu změny zanesen koeficient zastavěné plochy, který určuje mj. maximální podlažnost budoucích realizovaných staveb. V praxi je pak možné stavět např. osmipatrové bytové domy, aniž by developer porušoval pravidla územního plánu.
  3. Vedení městské části prozatím nepředložilo žádnou garanci toho, že by se na uvedených pozemních realizovala výstavba malého rozsahu, např. nízkých rodinných domů.
  4. Pokud by se na plochách OB a OV realizovala výstavba bytových domů, dojde opět k nárůstu dopravního zatížení Prahy 22, a především části Pitkovice. S navýšením počtu obyvatel naší MČ také souvisí další nároky na infrastrukturu, školy a školy, zdravotnická zařízení, atd.
  5. Plochy OB a OV zasahují až k samému úpatí bývalé skládky, která v roce 2002 prošla rekultivací. Vzhledem k nemožnosti detailního prozkoumání podloží skládky (uvádí se jílovité až drobovité břidlice) není možné vyloučit, že v určitých místech nedochází k nežádoucím toxickým průsakům ze spodních vrstev skládky. Již ve znaleckém posudku z roku 1985 se projevily průsaky ze skládky do studen u bytových domů v ul. K Dálnici (především arsen). Pokud by v okolí bývalé skládky započala masivní výstavba (např. zahloubené garáže u bytových domů), může dojít k úniku těchto látek. Seznam odpadů, které se na skládku vyvážely, je uveden níže.
  6. MČ Praha 22 nemá zpracován žádný odborný postup, pokud by došlo k úniku toxických látek z podloží skládky.
  7. Vzhledem k současným i výhledovým investičním prioritám MČ Praha 22 není možné zaručit, že městská část alokuje dostatečné finanční prostředky pro realizaci zamýšleného městského parku.
  8. Žádostí o změnu územního plánu by se měly dle našeho názoru zabývat nejen příslušné magistrátní výbory a komise, ale vzhledem k přítomnosti bývalé skládky i odbor životního prostředí.

Cílem petice je otevřít v naší městské části otázku územního plánování a dialogu s obyvateli Prahy 22. Díky této petici se podaří na zastupitelstvu MČ Praha 22 znovu otevřít otázku této konkrétní změny, ke které se stavíme negativně. Zároveň bude petice využita jako podklad pro jednání s radním Magistrátu hl. města Prahy pro územní plánování.

Petiční arch si můžete stáhnout zde: Petice proti změnám ÚP

V případě dalších dotazů se můžete obrátit na členy Petičního výboru: Vojtěch Zelenka (773 22 61 22) nebo Silvie Štěpánková (777 26 27 90)