Na radnici jsme v rámci koalice spolu s kandidáty za Praha 22. Naše město. působili od 15. listopadu 2018 do 30. června 2021. Během této krátké doby jsme odvedli mnoho práce a začali připravovat nové projekty. To vše během covidové doby.

Spoustu projektů jsme nemohli dokončit, jelikož jejich příprava a realizace přesahuje možnosti jednoho volebního období. Lidé se nás často ptají, co jsme vlastně na radnici dělali. Proto jsme pro vás připravili seznam investičních i neinvestičních akcí, abyste se měli možnost seznámit s naší prací. Za každým z řádků je několik desítek i stovek odpracovaných hodit a přestože mnoho z projektů není vidět, tak velkou měrou přispěly k tomu, abychom z Prahy 22 udělali silnou, moderní a udržitelnou městskou část.

Investice do školství, vzdělávání a školských zařízení
Realizované
 • Kompletní rekonstrukce školního hřiště při ZŠ U Obory
 • Kompletní rekonstrukce školního hřiště při ZŠ Bratří Jandusů
 • Školní jídelna – stavební úpravy související s dodávkou gastro zařízení ŠJ
 • Školní jídelna – instalace gastro zařízení
 • Školní jídelna – úprava rozvaděče v objektu
V přípravě
 • ZŠ Romance – příprava a realizace architektonické soutěže, výběr vítězného návrhu
 • Polyfunkční dům Pitkovice – příprava a realizace architektonické soutěže, příprava projektové dokumentace, výběr zhotovitele
 • Polyfunkční dům Pitkovice – sportovní areál, příprava projektové dokumentace
 • Mateřská škola V Bytovkách – příprava a realizace architektonické soutěže, příprava projektové dokumentace v BIM modelu
 • Nová kontejnerová přístavba k ZŠ U Obory – příprava záměru a projektové dokumentace
 • Učebny v objektu č.p. 803 pro ZŠ U Obory
 • Venkovní učebny při ZŠ U Obory
 • Příprava záměru na vybudování lesní mateřské školky a skautské klubovny
 • Rekonstrukce vjezdu, parkoviště a oplocení MŠ Za Nadýmačem
Investice do občanské vybavenosti a kvality veřejného prostoru

 

Realizované
 • Revitalizace Husova parku
 • Rekonstrukce nebytových prostor čp. 192 pro volnočasové aktivity – DumUm
 • Rekonstrukce Uhříněveského muzea a vytvoření výstavních prostor
 • Výstavba víceúčelového sportovního hřiště V Jezerách
 • Street workoutové hřiště VIVUS
 • Dětské hřiště za Normou (chodníčky)
 • Dětské hřiště v ul. Saturnova
 • Komunitní zahrada v DPS I.
 • Nová ordinace DPS II.
 • Oprava schodiště a plochy před vstupem do budovy ÚMČ Prahy 22
 • Betlém na Novém náměstí
 V přípravě
 • Revitalizace parku za radnicí (Otevřené zahrady Uhříněves) – realizace codesignu, příprava projektové dokumentace
 • Revitalizace nám. Bří. Jandusů, participační proces, příprava a realizace architektonické soutěže
 • Revitalizace sídliště Romance
 • Revitalizace Nádraží (P+R parkoviště) – participační proces, příprava architektonické soutěže
 • Výstavba multifunkční sportovní haly u fotbalového hřiště – příprava projektové dokumentace
 • Revitalizace venkovních prostor č.p. 192 – příprava záměru
 • Revitalizace parku a cukrovarského rybníka Praha – pokračování v projektu
 • Revitalizace Synagogy – pobočka Městské knihovny – příprava záměru
 • Urbanistická studie – Sluneční město a Jezera
 • Úpravy a opravy v Divadle U22
 • Rekonstrukce vstupního vestibulu Radnice – příprava záměru
 • Dřevěné lávky – Nadýmač + Za radnicí – příprava zámeru
 • Dům pro spolkovou činnost Hájek (klubovna Hájek) – příprava a realizace architektonické soutěže, příprava projektové dokumentace
 • Bosá stezka Pitkovické rybníky
Investice do dopravy a rekonstrukce dopravních staveb a sítí
Realizované
 • Prodloužení chodníku V Kuťatech
 • Oprava chodníku ul. K Netlukám
 • Oprava chodníku ul. Františka Diviše
 • Přístřešky MHD – U Lidlu, Lnářská, Rájecká, Ke Kříži, Betonárka
 • Vjezd na parkoviště u ŠJ a Stavební úpravy vstupu do objektu ŠJ
 • Mlatová cesta k ul. V Bytovkách
 • Průběžná rekonstrukce komunikací
 • Etapová výměna kohoutů voda – koordinace s PVK
 • Odstranění havarijního stavu cesty pro pěší podél Říčanského potoka
 • Oprava venkovní splaškové kanalizace – dům čp. 192
 • Dešťová kanalizace v Hájku – oprava + čištění
 • Dešťová kanalizace U Obory – oprava + čištění

V přípravě

 • Cyklostezka Uhříněves – Běchovice
 • Cyklostezka Uhříněves – Dolní Měcholupy
 • Cyklotrasa Uhříněves – Pitkovičky
 • Cesta pro pěší a cyklisty Hájek – Královice
 • Lávka Bří. Jandusů
 • Napojení lávky ul. Ke Kříži (1. etapa) se stávajícími cyklostrasami
 • Mlatová cesta k ul. V Bytovkách, Praha – Uhříněves
 • Oprava povrchu chodníků – Blokanda
 • Oprava chodníku v ul. K Netlukám
 • Oprava cestní sítě Husovo náměstí
 • Rekonstrukce chodníku v ul. K Dálnici
 • Dešťová kanalizace z ulice V Bytovkách do ulice Vachkova
 • Přístřešky MHD

 

Investice do obnovy bytového fondu a sociální investice
Realizované
 • Nové chodby a vyklizení sklepů čp. 192
 • Rekonstrukce bytu čp. 380
 • Rekonstrukce bytu čp. 356
 • Oprava stoupaček čp. 199
 • DPS Betlímek
V přípravě
 • Komunitní centrum Dolly – příprava projektové dokumentace
 • Vestavba bytů do podkroví a jeho přestavba dům čp.192
 • Oprava nebytových prostor domu čp. 192
 • Rekonstrukce bytu čp. 199
 • Nová elektroinstalace + úprava chodeb čp. 78
Investice do životního prostředí a vodních děl
Realizované
 • Odbahnění Cukrovarského rybníka
 • Odbahnění nátoku Vodice – Nadýmač
 • Rekonstrukce propustku na Říčanském potoce
V přípravě
 • Komplexní protipovodňová opatření v generelu Říčanského potoka na k.ú. Uhříněves
 • Studniční vrty Husův park
 • Kruhové objezdy a okolí – obnova zeleně – Lidl
 • Kruhové objezdy a okolí – obnova zeleně – Penny
 • Zasetí květnatých luk
 • Osetí záhonů letničkami
 • Ohrady na popelnice na tříděný odpad
 • Odstranění havarijního stavu DK v ul. Přátelství – Bečovská
 • Odstranění havarijního stavu DK v ul. Bečovská (chodník u Lídlu)
Strategické plánování
 • Strategický plán – příprava a jeho veřejné projednání s obyvateli MČ
 • Pravidla kompenzací pro developery – způsob finančního a nefinančního podílení se na rozvoji MČ
 • Korekce velkých developerských projektů – Finep, Ekospol (Finep – žaloba u soudu)
 • Nová směrnice pro zadávání veřejných zakázek
 • Nová směrnice pro přípravu a uzavírání smluv
 • Nové zásady pronájmu obecních bytů
 • Úprava pravidel a pokynů k vymáhání pohledávek
 • Nová koncepce kultury
 • Nové kulturní akce (Dny architektury, BigBeat, Den draka, Festival světla apod.)
 • Příprava rozvojového plánu sportu
 • Vznik tří dotačních programů a pravidel
 • Vznik SDH Uhříněves
Správa majetku a narovnání vlastnických vztahů
 • Soudní narovnání vlastnictví areálu Rychety
 • Příprava a realizace výkupu ubytovny MISURI
 • Výkup budovy AirMedia pro P+R parkoviště
 • Komplexní pohled na problematiku ul. V Bytovkách vč. výkupu pozemků
 • Řešení parkování u Normy
 • Uvolnění přízemí čp. 192 pro centrum mimoškolních aktivit DUM UM
 • Rozsáhlé řešení duplicit a připlocených pozemků
 • Vyřešení problému s rozdílnými vlastníky pozemků a budov ve vlastnictví SVJ a Družstva u Normy
 • Výkup pozemku Sokolů
 • Výkup pozemků vč. vypořádání spoluvlastnických problémů pro P+R
 • Řešení a vystěhování dlouhodobých problémových nájemníků
 • Směny pozemků
 • Hledání řešení zasíťování optickým kabelem v P22
 • Energetické úspory, EPC, e-aukce elektřina a plyn
 • Postupná změna a sjednocení Uhříněveského mobiliáře
Dopravní infrastruktura a územní plánování
 • Připomínkování a konzultace SOKP 511
 • Příprava Hostivařské spojky
 • Příprava Horácké stezky
 • Vytvoření dopravní studie v ulici V Bytovkách
 • Studie chodníku Hájek – Královice
 • Rekonstrukce ulice Středohorská
 • 19 změn ÚP (pouze 1 na zastavitelné území – 8 rodinných domů v Hájku)
 • Vypsání výběrového řízení na pozici městského architekta
 • Snaha o dohodu a revitalizaci oblasti Dobrá Voda
 • Příprava biotopového koupaliště – studie proveditelnosti
 • Uzavření memoranda s Lesy ČR
 • Studie obnovy zeleně a cestní sítě Hřbitov
 • Jednání s ČZÚ o odkupu pozemků
Otevřená radnice a transparentní úřad
 • Nová obsahová podoba Uhříněveského zpravodaje
 • Nové webové stránky MČ
 • Implementace usneseni.cz – systému pro správu materiálů pro radu a zastupitelstvo MČ
 • Realizace dvou ročníků Participativního rozpočtu
 • Participace s občany v různých lokalitách (Bytovky, U nádraží, Rájecká,…)
 • Zřízení pozice Koordinátora participativních projektů
Sociální a zdravotní oblast, rodinná politika
 • Zřízení humanitárního fondu (příprava pravidel, osvěta, vytipovávání lidí, spolupráce s OSVZ)
 • Projekt na podporu lidí bez domova (zaměstnávání, vznik centra pro denní hygienu)
 • Spolupráce s MHMP na koncepci rodinné politiky pro Hl. m. Praha
 • Podpora pěstounů (akce, materiální pomoc)
 • Memorandum o bytové nouzi
 • Vznik centra antigenního testování v Uhříněvsi
 • Potravinová banka
 • Obsazení ordinací lékařů
 • Opatření s pandemií covid-19
Kultura a společenské akce
 • Projekt Letního kina
 • Projekt 30 let v sametu v Uhříněvsi (kino, koncert, dokument, křest brožury)
 • Akce pro seniory (čarodějnice, MDŽ, vánoční vyrábění, kemp pro seniory)
 • Nový pravidelný program v muzeu
 • Odstraňování reklamního smogu