Naše programové postoje

Udržitelný rozvoj městské části

Moderní a kultivovaná obec

Silný partner na straně občanů

Moderní správa obce

Udržitelné financování investic

Silný hlas občanů

Moderní přístup ke vzdělávání

Abychom byli silní a zdraví

Udržme tradiční kulturu a spolky

Udržitelný územní rozvoj
 • Zajistíme, aby byl nový Metropolitní plán pro Prahu 22 co nejpřívětivější a redukoval možný objem nové výstavby.

 • Zpracujeme územní studie na transformační a rozvojové plochy, aby budoucí výstavba byla městotvorná a zahrnovala také občanskou vybavenost.

 • Budeme silný a neoblomný partner vůči developerům. Budeme developery krotit a zajistíme, aby se podíleli na rozvoji občanské vybavenosti skrze Metodiku spoluúčasti investorů

 • U všech nových staveb (veřejné i soukromé) budeme požadovat aplikaci principů tzv. modrozelené infrastruktury.

Moderní veřejný prostor a architektura
 • Na velké investiční akce budeme i nadále vypisovat nejrůznější formy architektonických soutěží, které budou garantovat jejich estetickou i funkční kvalitu a zároveň hospodárnost.
 • Připravíme projekt revitalizace nám. Bratří Jandusů a získáme pro něj stavební povolení.
 • Budeme pokračovat v projektu revitalizace území kolem nádražní budovy.
 • Zachováme funkci městského architekta, která se v uplynulém volebním období osvědčila.
Udržitelná a moderní doprava
 • Budeme aktivním a silným hráčem u velkých dopravních projektů, které mají pro Prahu 22 zásadní význam (Hostivařská spojka, Pražský okruh – část 511, Horácká stezka).
 • Vytvoříme plán obnovy chodníků a připravíme projekty pro pěší, které Prahu 22 propojí s okolními městskými částmi.
 • Budeme pokračovat ve zvyšování bezpečnosti pro pěší a cyklisty nejen kolem školských zařízení. Se Správou železnic budeme dále jednat o realizaci mimoúrovňového křížení u stávajícího železničního přejezdu.
 • Připravíme a realizujeme pilotní projekt bikesharingu.
 • Budeme navyšovat a kultivovat parkovací kapacity na území městské části.
Udržitelné životní prostředí
 • Dokončíme park za radnicí společně s obnovou okolí Cukrovarského rybníka.
 • Připravíme revitalizaci území Dobré Vody (trojmezí Křeslice, Petrovice, Praha 22) pro oddych a sport.
 • Budeme obnovovat a udržovat lesní a polní cesty pro pěší na území Prahy 22
 • Zajistíme novou výsadbu stromů a obnovu zeleně (např. v ulicích Františka Diviše a Přátelství).
 • Zpříjemníme prostředí na rekultivované skládce Hliník, doplníme ho o drobný mobiliář, pravidelnou seč a obnovu cest pro pěší.
Silné financování městské části
 • Budeme prosazovat vyrovnaný rozpočet. Při realizaci větších investičních projektů budeme preferovat bezúročnou návratnou finanční výpomoc od hl. města Prahy.

 • Budeme i nadále v maximální možné míře využívat evropské, národní dotační fondy. Budeme hledat cesty pro financování a kofinancování projektů z různých zdrojů.

 • Zajistíme efektivní čerpání přidělených dotačních prostředků od hl. m. Prahy vč. případného převodu peněz na jiný účel.

 • V nelehké době budeme pomáhat našim mateřským a základním školám s financováním provozu (např. drahé energie)

 • Rozpočet městské části podrobíme důkladné revizi s důrazem na hospodárnost a efektivitu.

Moderní a udržitelné investice
 • Všechny nové veřejné stavby budeme projektovat kvůli rostoucím cenám energií a adaptaci na změnu klimatu v pasivním energetickém standardu.

 • Zaměříme se na rychlou realizaci školských projektů.

 • Zefektivníme a zrychlíme přípravu investic pomocí optimalizace a profesionalizace projektového řízení, a to i pomocí nástrojů v rámci zákona o zadávání veřejných zakázek.

 • Začneme podnikat konkrétní kroky pro přípravu budoucí základní školy v Pitkovicích.

Silný hlas občanů
 • Obnovíme pozici Koordinátora participativních projektů, který zapojoval občany do přípravy projektů formou konzultací.
 • Chceme opět obnovit participativní rozpočet s vyšší mírou zapojení občanů.
Budeme vás držet „IN“
 • Chceme veřejnost pravidelně informovat o stavu realizace prioritních projektů a jejich financování. K tomuto účelu zřídíme mapový portál s informacemi ke každému projektu.

 • Zefektivníme fungování služeb občanům MČ, např. knihovna, muzeum či informační centrum.

 • Komunikační kanály Prahy 22 (Uhříněveský zpravodaj, webové stránky a sociální sítě) budou zaměřeny na občany, ne na politiky. Zvýšíme jejich informační hodnotu.

Moderní a silné školství
 • Chceme dosáhnout navýšení vzdělávacích kapacit v MČ

 • Chceme vybudovat lesní mateřskou školku spolu se skautskou klubovnou (již námi zakoupený pozemek) a podpořit vznik alternativních dětských skupin

 • Maximalizujeme investice do školství s důrazem na kvalitu a moderní trendy v oblasti vzdělávání

 • Chceme zlepšit podmínky pro život a práci pedagogických i nepedagogických zaměstnanců školských zařízení (např. zajištění obecního bytu, školení, kurzy)

 • Budeme podporovat realizaci střední školy na území MČ

Silné zdravotnictví a sociální péče
 • V rámci kompenzací od developera získáme objekt v ulici Fr. Diviše, kde vybudujeme 4 nové ordinace pro lékaře, jejichž odbornost v MČ chybí.

 • Prohloubíme mezigenerační dialog a budeme podporovat akce, které naplňují tento cíl.

 • Budeme pokračovat v sociální politice vstřícné vůči seniorům a znevýhodněným skupinám obyvatel (např. samoživitelky).

 • Podpoříme služby domácí a paliativní péče.

Tradiční i moderní kultura a spolková činnost
 • Budeme podporovat sportovní a kulturní akce napříč věkovými kategoriemi tak, abyste nemuseli hledat mimo naši obec.
 • Podpoříme stávající spolkovou a komunitní činnost a vznik nových organizací, např. skautské středisko, mateřská centra, sousedské akce apod.
 • Zapojíme MČ do kulturních akcí hl. města (Noc kostelů, Zažít město jinak, Noc divadel apod.).
 • Zpřístupníme sportoviště MČ veřejnosti a vybudujeme další víceúčelová sportovní hřiště (např. v Pitkovicích).

Pro každou oblast máme svého garanta

Investice a rozvoj infrastruktury

Investice a rozvoj infrastruktury

Vojtěch Zelenka

Majetek, veřejné zakázky a právo

Majetek, veřejné zakázky a právo

Mgr. Pavel Kosař

Životní prostředí a územní plánování

Životní prostředí a územní plánování

Mgr. Ing. Ondřej Lagner, Ph.D.

Kultura a školství

Kultura a školství

Mgr. Veronika Špalková Kuželová

Doprava v městské části

Doprava v městské části

Mgr. Jakub Randák

Sociální oblast a zdravotnictví

Sociální oblast a zdravotnictví

Mgr. Silvie Štěpánková

Ekonomika a finanční řízení

Ekonomika a finanční řízení

Bc. Jana Kabilová

Získávání dotací z EU i národních zdrojů

Získávání dotací z EU i národních zdrojů

Mgr. Jana Chladná

Dorpavní stavby a infrastruktura

Dorpavní stavby a infrastruktura

Ing. Petr Jašek, Ph.D.

Udržitelný rozvoj Prahy 22

Udržitelný rozvoj Prahy 22

Ing. Jitka Kroupová

Školství a primární prevence

Školství a primární prevence

Mgr. et. Mgr. Eva Vaňkátová

Digitalizace a rozvoj ICT

Digitalizace a rozvoj ICT

Ing. Jiří Pondělíček