Naše programové postoje

Zastavíme rozrůstání města do krajiny, připravíme koncepci zlepšení podmínek pro život v MČ

Podpořme komunitu a živou kulturu, zdravou a vzdělanou obec

Váš hlas bude slyšet

Trvale udržitelná doprava
 • Podporujeme Hostivařskou spojku, trváme na izolační zeleni kolem Pražského okruhu 511, odklonu dopravy z centra Uhříněvsi a přeložce silnice I/2 přes Hostivařskou spojku.
 • Zlepšování podmínek pro pěší, cyklisty, maminky s kočárky.
 • Nastavíme mantinely pro Metrans a zavedeme důslednou kontrolu kamiónové dopravy v naší MČ. Chceme co nejvíce vytěsnit kamionovou dopravy z centra Uhříněvsi.
 • Aktivně budeme spolupracovat s pražským organizátorem dopravy ROPID a s Dopravním podnikem hl. města Prahy při zvyšování počtu spolu MHD.
Architektura a kultivace veřejného prostoru
 • Připravíme architektonickou studii na nové řešení centra Uhříněvsi. Chceme na náměstí přinést více života.
 • Prosadíme architektonické soutěže na důležité veřejné budovy. Chceme lepší architekturu za méně peněz.
 • Chceme přeměnit funkčně „vyčpělé“ lokality na nová transformační území (např. areál Barvy a laky)
 • Přeměníme se zapojením veřejnosti veřejná prostranství na moderní městské prostory (nám. Protifašistických bojovníků, prostor před hospodou Jezera, hřiště za paneláky u Normy).
 • Ozeleněníme ulice a vysadíme stromy.
Mantinely a jasná pravidla pro developery
 • S pomocí IPR chceme prosadit vznik regulačního plánu naší MČ či jiného závazného dokumentu, který stanoví jasné a nepřekročitelné mantinely pro budoucí výstavbu.
 • Důsledně budeme připomínkovat projekty ze strany MČ dle platné stavební legislativy tak, aby se stavělo bez výjimek. Nebudeme schvalovat žádné výjimky z Pražských stavebních předpisů, územního plánu či Stavebního zákona, pokud nebude mít vyjímka pro MČ prokazatelně pozitivní přínos.
 • Zavedeme veřejná projednávání s developery už ve fázi záměru. Zapojíme dotčené občany do připomínkování projektu. O projektech nesmí rozhodovat pouze úzký okruh osob, ale především občané, kterých se výstavba dotýká.
Infrastruktura
 • Provedeme důslednou revizi připravovaných investičních akcí a zastavíme ty, které nemají prokazatelně přidanou hodnotu pro místní občany.
 • Budeme pokračovat v projektech, které byly připraveny minulým vedením radnice a dávají smysl či jsou potřebné a žádané (veřejná vybavenost v Pitkovicích, propojovací lávky v ul. Ke Kříži, sportovní hala u fotbalového hřiště, atd…)
Rozšíření sportovních a volnočasových ploch
 • Chceme vytvořit projekt In-line okruhu ve spolupráci s okolními městskými částmi.
 • Budeme rozšiřovat cyklostezeky v rámci zpracované koncepce IPR.
 • Podpořili jsme investiční akce pro trávení volného času (Park za radnicí, Sportovní hala u hřiště…), máme náměty na zlepšení a zkvalitnění těchto projektů.
 • Chceme jednat s VÚŽV v.v.i. o vytvoření nové přírodní vodní plochy v Uhříněveské oboře v místě bývalé ČOV.
 • Revitalizujeme současná využívaná hřiště a sportovní plochy. Zaměříme se na prevenci vandalismu na těchto plochách.
Život seniorů
 • Budeme pokračovat v sociální politice vstřícné vůči seniorům.
 • Zlepšíme mobilitu pro seniory a zapojíme je ještě více do komunitního života v obci.
 • Zachovíme tradiční kulturní akce či zájezdy za kulturou (podobně jako v Benicích).
Školství
 • Připravíme koncepční strategický plán rozvoje školství s 15 letým horizontem.
 • Maximalizujeme investice do školství (nová zařízení) s důrazem na budoucí trendy v oblasti vzdělávání.
 • Chceme zlepšit podmínky pro život a práci učitelů v naší obci (např. bydlení, školení, kurzy)
 • Připravíme mechanismus, který zajisti kompletní (nikoliv postupné) zaplnění nové ZŠ Romance.
 • Zajistíme prázdninový provoz alespoň jedné MŠ.
Spolky & komunitní aktivity
 • Materiální i finanční podpora sousedských akcí, přenesení zodpovědnosti za pořádání společensko-kulturních akcí na aktivní obyvatele. Sami občané tvoří komunitní život ve své obci.
 • Nastavíme jasný víceletý systém přidělování grantů
 • Budeme podporovat místní spolky a budeme aktivně vytvářet prostředí pro jejich působení.
 • Připravíme nový koncept Uhříněveského muzea jako menšího obecního kulturního centra.
 • Chceme vybudovat mateřské centrum pro setkávání maminek s dětmi.
 • Dáme šanci novým kulturním formátům.
 • Podpoříme kvalitní a lokální kulturu a zapojíme místních organizace do kulturního dění.
 • Aktivně podporujeme vznik dobrovolných hasičů v Uhříněvsi.
Zapojení občanů do rozhodovacích procesů
 • Přejdeme na digitální radnici, chceme co nejvíce dokumentů v elektronické podobě.
 • Zpracojeme novou a přehlednou podobu webových stránek úřadu.
 • Uhříněveský zpravodaj proměníme na vyvážené
  informační médium.
 • Budeme zveřejňovat celé zápisy ze zastupitelstva, výborů a komisí. V přehledné a srozumitelné formě pro všechny občany.
Jednání zastupitelstva
 • Okamžitě zajistíme pořízení hlasovacího zařízení pro jednání zastupitelstva, které umožní občanům sledovat jmenné hlasování jimi zvolených zastupitelů.
 • Zprovozníme on-line videopřenosy ze zasedání ZMČ.
 • Vyhradíme občanům přesný čas interpelací vedení radncie, aby nemuseli se svými dotazy čekat na závěr jednání zastupitelstva.
Vytvoření přátelské atmosféry na úřadu
 • Budeme se zasazovat o zkvalitnění vztahů mezi vedením radnice a úředníky.
 • Úředníky chceme motivovat a nikoliv jim zasahovat do jejich pravomocí.
 • Zastavíme odliv kvalitních úředníků, který nyní odchází kvůli konfliktům s vedením MČ.

Pro každou oblast máme svého garanta

Územní plánování a výstavba

Územní plánování a výstavba

Vojtěch Zelenka

Majetek, veřejné zakázky a právo

Majetek, veřejné zakázky a právo

Mgr. Pavel Kosař

Životní prostředí a ekologie

Životní prostředí a ekologie

Mgr. Ing. Ondřej Lagner

Kultura a školství

Kultura a školství

Mgr. Veronika Špalková Kuželová

Doprava a evropské fondy

Doprava a evropské fondy

Mgr. Jakub Randák

Sociální oblast a zdravotnictví

Sociální oblast a zdravotnictví

Mgr. Silvie Štěpánková

Informační a komun. technologie

Informační a komun. technologie

RNDr. Petr Král

Transparentnost, komunikace a spolky

Transparentnost, komunikace a spolky

Radovan Koutský

Sportovní aktivity a volný čas

Sportovní aktivity a volný čas

Bc. Martin Koleta

Architektura a veřejný prostor

Architektura a veřejný prostor

Mgr. Pavel Kappel

Finance a hospodaření obce

Finance a hospodaření obce

Ing. Rostislav Nečas

Péče o zeleň a úklid městské části

Péče o zeleň a úklid městské části

Helena Šubertová