Kandidáti do zastupitelstva za Starosty a nezávislé

1. Vojtěch Zelenka, 39 let

koordinátor akcí předsednictví ČR v radě EU (CZ PRES), starosta MČ v letech 2018 – 2021, zastupitel MČ Praha 22

Vystudoval SPŠ dopravní obor ekonomika a provoz letecké dopravy a poté dva roky pokračoval ve studiu na Dopravní fakultě na ČVUT, odkud ale „zběhl“ ke kongresové turistice. Dlouhá léta působil v tomto odvětvím, posléze jako organizátor odborných konferencí, kde se specializoval na témata financování a obnova vodárenské infrastruktury, komunální energetiky, smart grids a NIMBY efektu (Not In My Back Yard – Ne na mém dvorku). Spolupracoval se společností AGORA CE, která se zaměřuje na zapojování občanů do rozhodování ve městech a regionech – zkráceně participace.

Zájmy občanů Prahy 22 hájí s kolegy od roku 2014 jako zastupitel. Dva a půl roku zastával funkci starosty MČ Praha 22 až do jeho odvolání těsnou většinou. Aktuálně působí jako koordinátor akcí v rámci českého předsednictví v Radě EU v Domu zahraniční spolupráce. Je aktivním členem skautského střediska na Praze 4, ve kterém vede oddíl předškoláků.

2. Mgr. Pavel Kosař, 36 let

advokát, místostarosta MČ v letech 2018 – 2021, zastupitel MČ Praha 22

Vystudoval právnickou fakultu ZČU a kromě své advokátní kanceláře se také několik let věnuje kultuře a pořádání společenské a sportovní akce, na kterých bylo vybráno v průběhu posledních 2 let na různé charitativní účely přes 2.000.000 Kč. V rámci své advokátní praxe poskytuje již 8 rokem bezplatné právní poradenství občanům, kteří si jej jinak nemohou dovolit. I díky své práci je v úzkém kontaktu se zaměstnanci Magistrátu hl.m. Prahy. Jako místnímu rodákovi mu záleží na budoucnosti naší MČ, kterou dokonale zná, a ve které plánuje i nadále žít se svou rodinou. Kandidovat do zastupitelstva se rozhodl právě proto, že jako člověk s právním rozhledem, určitou zkušeností s veřejnou správou a vedením projektů chce být pro Prahu 22 přínosem. Byl aktivním členem místního skautského střediska a fotbalového týmu Čechie Uhříněves. Je zakladatelem a srdcem rockové kapely Dilated. Pavel je ženatý a má dcerku a syna, kteří navštěvují místní základní školu.


3. Mgr. Ing. Ondřej Lagner, Ph.D., 32 let

vysokoškolský pedagog, geoinformatik, radní MČ v letech 2018 – 2021, zastupitel MČ Praha 22

Ondřej se narodil před 32 lety a kromě prvního roku žije celý život v Uhříněvsi stejně jako předchozí tři generace jeho rodiny. Navštěvoval školu U Obory a následně přešel na Gymnázium Voděradská. Vystudoval obor Geoinformatika a kartografie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy a obor Krajinné a pozemkové úpravy na České zemědělské univerzitě. S katedrou Geoinformatiky a územního plánování na poslední jmenované univerzitě spojil svůj profesní život a v roce 2019 zde obhájil doktorát z krajinné ekologie.

Mezi roky 2018 a 2021 působil jako uvolněný radní v naší městské části. Na starost měl životní prostředí, územní plánování a veřejný prostor. Ačkoli se za tu chvíli stihlo připravit a realizovat hodně projektů, stále je tu řada nedokončených. Z těch největších se jedná o park za radnicí, okolí Cukrovarského rybníka či zlepšení prostupnosti krajinou a vybudování volnočasových ploch. Dotažení rozjetých projektů v oblasti životního prostředí a prostorového plánování je Ondrova hlavní priorita. 


4. Mgr. Veronika Špalková Kuželová, 33 let

pedagožka, vedoucí ochotnického divadelního spolku UCHO, zastupitelka MČ Praha 22, předsedkyně školské a kulturní komise

Vystudovala Pedagogickou fakultu Karlovy univerzity, obor učitelství pro druhý stupeň a střední školy, specializace: český jazyk a dějepis. Nyní pracuje jako učitelka na základní škole v Uhříněvsi. V Uhříněvsi žije od narození a její rodina je zde zakotvena již pátou generací. Od mala prošla mnoha uhříněveskými kroužky, dětským sborem Jiskřička a nakonec svou volnočasovou aktivitu ukotvila v divadelním souboru UCHO při TJ Sokol Uhříněves, v rámci něhož pro obec spoluvytvořila již tradiční živé betlémy, odstartovala Stezku odvahy v místní Oboře, každoročně spoluorganizuje masopustní karnevaly. 

Poslední čtyři roky byla zastupitelkou MČ Praha 22, vedoucí kulturní a školské komise. V rámci kulturní komise se podílela na většině městských akcí jak pasivně, tak aktivně (Den draka, vánoční a velikonoční programy, během covidu putovní stezky za obrázky či samolepkami a mnoho dalších). Snaží se o spolupráci mezi jednotlivými organizacemi. V příštím volebním období by opět chtěla aktivně přiložit ruku k dílu v rámci volnočasových aktivit a kulturních programů. 

5. Mgr. Silvie Štěpánková, DiS., 45 let

specializovaná zdravotní sestra, zastupitelka MČ Praha 22, předsedkyně komise sociálních věcí, zdravotnictví a komunitního plánování 

Absolvovala střední zdravotnickou školu, Vyšší odbornou školu, obor diplomovaná sestra intenzivní péče a později při zaměstnání získala magisterský titul na Vysoké škole zdravotnické v oboru management ve zdravotnictví. Pracuje jako specializovaná sestra na jednotce intenzivní metabolické péče v pražské fakultní nemocnici. Je aktivní členkou Odborové organizace FNKV a 3.LF UK. V zastupitelstvu městské části zasedá od roku 2014. Právě díky svému vzdělání má všechny předpoklady věnovat se především otázkám zdravotnictví a oboru sociálních věcí. Ráda by navázala na rozvoj center sociálních služeb v naší MČ. Jejím cílem je, aby místní občané měli i v budoucnu kvalitní a dostačující zdravotnickou péči. Jako matka dvou synů chce aktivně přispět ku prospěchu místa, kde společně žijeme a dále se zasazovat o zachování zdravého životního prostředí pro život dalších generací v naší obci. Má potřebu se podílet na řešení rozvoje naší městské části tak, aby se Uhříněves neproměnila v betonové centrum.6. Bc. Jana Kabilová, 52 let

finanční kontrolorka, ekonomka, členka Finančního výboru ZMČ Praha 22

Jana vystudovala obor Veřejná správa a regionální politika. Pracovala v ekonomickém odboru Úřadu MČ na pozici hlavní účetní. Nyní je zaměstnankyní Magistrátu hl. m. Prahy a pracuje v odboru kontrolních činností v oddělení finanční kontroly a přezkoumávání hospodaření MČ. Díky svým profesním zkušenostem byla v roce 2018 zvolena do finančního výboru, ve kterém zúročila své dlouholeté zkušenosti z veřejné správy (zejména z oblasti financí, rozpočtu a kontroly). 

Pro MČ chce vyrovnaný rozpočet a zdravé financování. Chce, aby se MČ do budoucna rozvíjela spolu s nezbytnou infrastrukturou, a ráda by navázala na práci, která byla započata nejen v době starostování Vojtěcha Zelenky a jeho kolegů, ale i na práci stávajícího vedení MČ. Podporuje vznik širší koalice. V Uhříněvsi Janu nejčastěji potkáte v běžeckém, protože její koníček je sport, zejména běh. Je vdaná, má 3 děti a jednu vnučku.7. RNDr. Jakub Randák, 34 let

projektový manažer, dopravní geograf, zastupitel MČ Praha 22

Vystudoval Sociální geografii a regionální rozvoj na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze s důrazem na dopravní geografii. Učil na přírodovědném lyceu a střední odborné škole. Působil jako projektový manažer v Agentuře pro podnikání a inovace, kde se specializoval na poskytování veřejné podpory ze strukturálních fondů EU. Od roku 2019 působí v akciové společnosti České dráhy na pozici Specialisty koncepce dálkové dopravy. Jeho odborností jsou vysokorychlostní tratě v ČR. V Uhříněvsi bydlí od roku 2011. Vzhledem k jeho odbornosti by rád by viděl naší městskou část dobře dostupnou, vnitřně se rozvíjející a s jasnou vizí do budoucna. Jeho koníčky jsou doprava, cestování a umění. V naší městské části se mu žije dobře, rád by se zasadil o zkvalitňování a zklidňování dopravy a kultivaci veřejného prostoru.8. Mgr. Jana Chladná, 39 let

analytička, evaluátorka a sociální geografka

Vystudovala obor Sociální geografie a regionální rozvoj na Přírodovědecké fakultě UK v Praze. Dlouhodobě pracovala jako analytik, metodik a evaluátor v oblasti evropských dotací na Ministerstvu pro místní rozvoj a Ministerstvu zdravotnictví. 

V Uhříněvsi bydlí 6 let, z toho je téměř 5 let na mateřské dovolené. V roce 2020 připravila participativní projekt a podílela se na výstavbě dětského hřiště ve Sluneční čtvrti a malovaných her na chodník. Ve spolupráci se Sokolem pomohla rozšířit nabídku sportovních kroužků pro nejmenší děti na Praze 22. Podporuje participativní projekty a zapojení veřejnosti do plánování a následné realizace v obci. Má dvě malé děti.

9. Mgr. et Mgr. Eva Vaňkátová, 47 let

pedagožka, školní metodička prevence, lektorka primární prevence

Vystudovala obor Sociální pedagogika na Masarykově univerzitě v Brně. Dále pokračovala ve studiu učitelství pro 2. stupeň a střední školy na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, kde v současnosti dokončuje doktorské studium. Kromě toho má za sebou dvouleté specializační studium jako školní metodička prevence, bezpočet odborných kurzů a stáží zaměřených na primární prevenci rizikových forem chování. Působí také jako lektorka primární prevence pro dětskou i dospělou populaci, její úzkou specializací je prevence rizik internetu, sociálních sítí a kyberšikany. Dále se věnuje tématům prevence kriminality a právního vědomí.

V Uhříněvsi žije již 18 let, jako učitelce na Základní škole U Obory jí rukama prošly již nejméně dvě generace uhříněveských obyvatel. Vychovala dvě děti a mezi její záliby patří pejsci, plavání a četba knih. Kromě podpory škol by se ráda věnovala i sociálním oblastem, zejména pak sociálně-právní ochraně dětí a práci s rodinami.10. Ing. Jitka Kroupová, 35 let

finanční poradkyně, odbornice na informační management

Vystudovala informační management na VŠE v Praze. Od informatiky se přesunula k finančnímu poradenství, kde se nejvíce věnuje hypotéčním úvěrům a vyrovnanému rodinnému rozpočtu. V Uhříněvsi žije celý svůj život stejně jako 2 generace před ní a rozvoj naší městské části je pro ni jedna z nejdůležitějších věcí na světě. Přeje si zejména to, aby obyvatelé byli informování o stavu daných věci v předstihu. Aby se radnice stavěla k obyvatelům otevřeně a byla ochotná sdělovat i nepříjemné zprávy. Ke kandidatuře ji přivedl dlouholetý boj s developerem – Finep, který chce proti jejich rodinnému domu postavit mnohopodlažní bytové domy. Jitka akceptuje bytovou výstavbu, ale požaduje, aby k této výstavbě šla ruku v ruce i infrastruktura (školky, školy, zdravotní domy, obchody, hřiště a další). A stejně tak aby se stavělo podle pravidel a v souladu s okolní zástavbou. Je vdaná, má dvě děti. Působí ve spolcích MŠ Pitkovice a ZŠ U Obory. Pomáhá trénovat nejmenší děti fotbal v SK Čechie Uhříněves.

11. Ing. Jiří Pondělíček, 34 let

OSVČ, IT specialista

Žije celý život v Praze, kde i vystudoval na České zemědělské univerzitě obor Odpadové hospodářství. Od roku 2011 se snaží svým podnikáním v obci  pomoci všem klientům, ke kterým přistupuje s řádnou pečlivostí.  Svou kandidaturou by rád podpořil STAN za zlepšení současného stavu životního prostředí a ucelenost v rámci přerozdělování zdrojů obce napříč městských částí. Rád by svými nápady a invencí přinesl na radnici nový vítr, který pomůže obci získat moderního ducha. 

Komunikace s občany je pro nás důležitá, Jirka by rád všem dokázal, že společnými silami můžeme v Uhříněvsi vybudovat zázemí jak pro mladé rodiny, tak i pro naše starší spoluobčany s veškerou občanskou vybaveností. Pevně věří, že pokud spojíme síly, tak se Uhříněves stane klidným a zeleným místem pro život nám i našim dětem.


12. Ing. Petr Jašek, Ph.D, 36 let

projektový manažer, geodet

Vystudoval obor Geodézie a kartografie na stavební fakultě Českého vysokého učení technického v Praze. V tomto oboru také získal doktorát. Během svého působení v praxi též přednáší a prezentuje na fakultě stavební a na Střední průmyslové škole zeměměřické v Praze.

Od roku 2018 bydlí v Pitkovicích. Vzhledem k jeho pracovnímu oboru a zkušeností z pozice technického dozoru investora na stavbách ŘSD by se rád věnoval problematice dopravní infrastruktury. Ve volném čase se věnuje rodině, sportu a cestování. Je ženatý a má dvouletou dceru.13. Ing. Martin Linhart, 34 let

podnikatel, technický kybernetik, zastupitel MČ Praha 22

Vystudoval elektrotechnickou fakultu ČVUT v Praze, obor řídicí technika. V oboru pracuje od dokončení studií nepřetržitě, v Česku i v zahraničí. Zažil velké korporace i menší firmy, nyní je jednatelem soukromé společnosti. Kromě práce se věnuje sportu, je členem Akademického klubu alpinistů. Je přesvědčen, že sportovní lezení je jednou z disciplín, kde jednání fér a s čistou hlavou je otázkou přežití. 

Narodil se a vyrůstal v sousedních Petrovicích, Uhříněves tedy zná již od dětství hlavně z cyklovýletů s kamarády z dob, kdy se ještě dalo po místních silničkách jezdit bez velkého nebezpečí střetu s automobilem. Nyní má čtyři děti a i pro ně by rád měl Uhříněves příjemnou k životu, bezpečnou, s nabídkou volnočasových aktivit a kvalitního vzdělávání. To jsou otázky, kterým by se rád věnoval v zastupitelstvu městské části.14. Ing. Matěj Hlaváč, 31 let

IT specialista15. Ing. Jiří Lagner, 61 let

specialista informačních a komunikačních technologií

Vystudoval obor Systémy přenosu a zpracování dat na Fakultě elektrotechnické Českého vysokého učení technického v Praze. Má projektové zkušenosti z řízení velkých projektů týkající se integrace společností, optimalizace procesů, s budováním centrálních provozních registrů včetně digitalizace dat a sjednocováním geografických informačních systémů. Aktivně pracuje v oblasti projektu Digitální mapy veřejné správy, je členem týmu Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku 2020 v gesci MV a pracovní skupiny pro prostorové informace v rámci Rady vlády pro informační společnost. Dlouhodobě pracoval pro společnosti O2 a Telefónica, v současné době zastává pozici ředitele divize pro strategii ve společnosti HSI, spol. s r.o.16. Helena Šubertová, 70 let

důchodkyně
 

17. Jan Nedbal MBA, 37 let

ředitel chráněné dílny, produkční pěveckého sboru 

18. Ing. Roman Vrzák, 44 let

projektový manažer v IT, předseda SVJ

 

19. Bc. Radek Lanč, 34 let

produktový specialista

20. Mgr. Helena Sochrová, 37 let

projektová manažerka ve vzdělávání

21. Mgr. Pavel Kosař LL.M., 60 let

podnikatel, pedagog, konzultant

22. Petr Kořínek Dis., 38 let

OSVČ, truhlář – restaurátor
 

23. Pavel Pinkas, 45 let

jednatel společnosti, fotbalový trenér SK Čechie Uhříněves 

24. Lucie Zelníčková, 44 let

office manažerka, administrátorka veřejných zakázek

25. Ing. Daniela Popelková, 43 let

výzkumná pracovnice Akademie věd ČR