Přinášíme záznam ze 4. zasedání zastupitelstva MČ Praha 22, které se uskutečnilo 20. května 2015. V rámci programu byly projednávány i podněty občanů, které byly vedení radnice doručeny prostřednictvím dvou peticí.

První z nich se týkala výstavby projektu EKOCITY developera EKOSPOL, druhá petice požadovala po zastupitelstvu MČ revokaci usnesení, kterým předchozí zastupitelstvo (2010 – 2014) schválilo návrh na pořízení změny územního plánu.

Pod oknem s videem naleznete i program zastupitelstva s odkazem na záznam, který se vztahuje k danému bodu.

 1. Zahájení >>> VIDEO
 2. Volba mandátového a návrhového výboru a ověřovatelů zápisu, schválení programu >>> VIDEO
 3. Plnění úkolů ze ZMČ >>> VIDEO
 4. Schválení neověřeného zápisu z 3. ZMČ ze dne 9. 3. 2015 >>> VIDEO
 5. Ekonomické záležitosti >>> VIDEO
  1. Zápis z jednání Finančního výboru ZMČ č. 2/15 ze dne 5. 5. 2015
  2. Účetní závěrka MČ Praha 22 za rok 2014
  3. Závěrečný účet MČ Praha 22 za rok 2014
  4. Rozpočtové úpravy
  5. Regulace hazardních her
 6. Majetkové záležitosti >>> VIDEO
  1. Inventarizace majetku a závazků MČ Praha 22 k rozvahovému dni 31. 12. 2014
  2. Přijmutí daru pozemků parc. č. 6/2, 6/7, 238/83 a 238/108 v k. ú. Pitkovice, včetně pozemní komunikace a dětského hřiště od společností CENTRAL GROUP 17. investiční a. s., CENTRAL GROUP uzavřený investiční fond, a.s. a společnosti CENTRAL GROUP technická infrastruktura s. r. o.
  3. Narovnání duplicitního zápisu vlastnictví na LV 1870 pro k. ú. Pitkovice
 7. Odměna pro členy ZMČ Praha 22 v návaznosti na prováděcí předpis s účinností od 1. 4. 2015 >>> VIDEO
 8. Zápis z 2. jednání Kontrolního výboru ZMČ ze dne 29. 4. 2015 >>> VIDEO
 9. Podání ze dne 1. 4. 2015 čj. MC22P0032AMS – Záměr výstavby OS v ul. Fr. Diviše společností EKOSPOL a. s >>> VIDEO
 10. Podání ze dne 31. 3. 2015 čj. MC22P00329PK – Změna ÚP Z 2938/00 >>> VIDEO
 11. Návrh na přenesení kompetence ve věci rozhodování o umisťování výjimečně přípustných staveb v rámci funkčního využití plochy z Rady MČ Praha 22 na zastupitelstvo >>> VIDEO
 12. Návrh na zavedení institutu „Veřejného projednávání“ >>> VIDEO
 13. Pravidla pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách městské části Praha 22 >>> VIDEO
 14. Různé >>> VIDEO