Vážení příznivci Starostů a nezávislých + Svobodných,

rádi bychom vás pozvali na 5. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 22, které proběhne ve středu 24. června 2015 od 17.00 hodin v zasedací místnosti radnice ve 3. patře.

Program zasedání

 1. Zahájení
 2. Volba mandátového a návrhového výboru a ověřovatelů zápisu, schválení programu
 3. Plnění úkolů ze ZMČ
 4. Majetkové záležitosti
  1. Záměr MČ odkoupit od Central Group a. s. NP v rámci výstavby – Obytný areál v Uhříněvsi – ul. Nad Volyňkou
  2. Přijmutí daru částí pozemků parc. č. 1399/3, 1400/2, 1400/4 a 1400/12 v k. ú. Uhříněves včetně stavby komunikace vybudované v rámci výstavby „Obytný areál v Uhříněvsi, ul. Nad Volyňkou“ od společnosti CENTRAL GROUP Nové Pitkovice, a. s.
 5. Přidělení dotace z Programu MČ Praha 22 na podporu sportovní činnosti nestátních neziskových organizací
 6. Zveřejňování podkladů pro jednání Zastupitelstva MČ Praha 22 na webu MČ
 7. Vyhrazení pravomoci Zastupitelstva MČ Praha 22 v záležitostech týkajících se jednání MČ Praha 22 jako účastníka územního řízení dle stavebního zákona (zákon 183/2006 Sb.) včetně využití práva na podávání námitek ve smyslu par. 94 odst. 3 stavebního zákona
 8. Návrh na stažení podkladových materiálů zaslaných MČ Praha 22 k zapracování do nového Metropolitního plánu
 9. Různé
  1. Dotazy členů ZMČ podle JŘ
  2. Dotazy, připomínky a podněty občanů MČ Praha 22

Materiály pro zastupitele k 5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 22 si můžete prohlédnout pod odkazem >>> materiály 5. ZMČ