Vážení příznivci Starostů a nezávislých + Svobodných,

rádi bychom vás pozvali na 5. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 22, které proběhne ve středu 9. prosince od 16.00 hodin v zasedací místnosti radnice ve 3. patře.

Program jednání:

 1. Zahájení
 2. Volba mandátového a návrhového výboru a ověřovatelů zápisu, schválení programu
 3. Plnění úkolů ze ZMČ
 4. Ekonomické záležitosti
  1. Zápis ze 4. jednání Finančního výboru ZMČ Praha 22 ze dne 18. 11. 2015
  2. Pravidla rozpočtového provizoria MČ Praha 22 na rok 2016
  3. Plnění rozpočtu MČ Praha 22 k 30. 9. 2015
  4. Stanovení funkce uvolněného člena RMČ Praha 22 a schválení jeho odměny
 5. Majetkové záležitosti
  1. Přijmutí daru pozemku parc. č. 219/717 v k. ú. Pitkovice, včetně chodníku, dětského hřiště, drenáže se vsakovacími objekty a zeleně od společnosti CENTRAL GROUP Ďáblice a. s.
 6. Zápis z 3. jednání Kontrolního výboru ZMČ Praha 22 ze dne 30. 9. 2015
 7. Návrh na zveřejňování zápisů z jednání výborů ZMČ a komisí – p. Koutský
 8. Různé
  1. Dotazy členů ZMČ
  2. Dotazy, připomínky a podněty občanů MČ Praha 22

V programu jednání chybí některé body, které měly být dle schváleného usnesení zařazeny na program tohoto jednání. O důvodech nezařazení zatím radnice mlčí.

Materiály k zastupitelstvu jsou dostupné na tomto odkazu > Materiály pro jednání 7. ZMČ