30. listopadu 2015 proběhla v divadle U22 veřejná diskuze ke změně územního plánu Z 2938, která se nachází na pozemcích o rozloze 75 hektarů mezi Uhříněvsí a Pitkovicemi. Poté, co na tuto změnu naši zastupitelé přes rok upozorňovali, se vedení radnice rozhodlo tento záměr i veřejně projednat. Bohužel však v době, kdy tento návrh na pořízení změny územního plánu leží již několik měsíců na Magistrátu hl. města Prahy a vyjadřují se k němu příslušná komise a výbor. Na diskuzi také chyběl odborný oponent z Institutu plánování a rozvoje, který by představil pohled této instituce na iniciovanou změnu.

Změnu územního plánu prezentoval na diskuzi Ing. arch. Petr Starčevič, který s naší městskou částí spolupracuje přes 15 let, a který je zároveň autorem všech urbanistických studií v naší MČ. Změna územního plánu byla jeho ústy občanům prezentována jako nutnost, jelikož stávající územní plán je pro dané území velkým rizikem. Tím má být podle něj funkční plocha SO 1-5 (plochy oddechu), která dle jeho prezentace umožňuje např. stavbu bytů a prodejen. Touto skutečností se vedení radnice pokusilo občany „vystrašit“ a změnu územního plánu ospravedlnit.

Pravda je však taková, že v rámci funkčního využití a regulativů k plochám SO 1-5 je možné stavět pouze služební byty, které souvisejí s uspokojením potřeb území vymezeného danou funkcí, a to ještě jen jako výjimečně přípustné stavby (Regulativy funkčního a prostorového uspořádání území hlavního města Prahy). To by znamenalo, že se stavbou souhlasí všechny dotčené organy vč. městské části. Plocha SO 1-5 se zároveň nachází na území rekultivované skládky, takže bychom chtěli vidět stavební úřad, který by i přes námitky několika dotčených orgánů povolil stavbu bytů nebo prodejny na skládce. Opravdu bychom chtěli znát takového úředníka, který by si vzal na svědomí takové rozhodnutí nehledě na jistou soudní dohru.

Návrh změny územního plánu nemá oporu ani v připravovaném Metropolitním plánu, jehož cílem je zastavení dalšího rozpínání zástavby do volné krajiny a naopak vyplnit současné volné plochy blíže k centru (Bohdalec, Rohanský ostrov, nákladové nádraží Žižkov, atd…).

Během prezentace došlo i k dalším informačním nekorektnostem ze strany prezentujícího:

 • Plocha OB (čistě obytné) táhnoucí se od části Jezera až k Pitkovickému potoku byla prezentována jako 7 ha plocha určená k zástavbě. Pravou ale je, že v návrhu změny územního plánu, která je projednávána na magistrátu, je tato plocha 2,5 krát větší, téměř 18 ha.
 • Nebyla vůbec prezentována druhá plocha OV (všeobecně obytná), která se nachází mezi ulicí u Kříže a volným pozemkem u ulice Fr. Diviše naproti nádraží (parcela EKOSPOLu).
 • Čistě obytná funkce OB zasahuje svou plnou plochou do tzv. zeleně vyžadující zvláštní ochranu, která je pevně ukotvena v současném územním plánu.
 • Na diskuzi nebyl prezentován názor a pohled odborného garanta a zpracovatele pražského územního plánu, kterým je Institut plánování a rozvoje.
 • Nebylo prezentováno žádné jiné řešení, které by eliminovalo obavu ze strany radnice na zastavění plochy SO 1-5. Jednoduchým řešením by byla např. korekce plochy v územním plánu z SO 1-5 (plochy oddechu) na plochu NL (louky a pastviny).

Ze strany občanů pak zazněly k této připravované změně územního plánu tyto připomínky či dotazy.

 • V rámci změny územního plánu není nijak řešen rozvoj dopravní infrastruktury, např. zkapacitnění současných dopravních sítí.
 • Proč stavět další domy a byty, když je už nyní dopravní situace v naší MČ tristní.
 • Novou zástavbu v Uhříněvsi a Pitkovicích nepotřebujeme.
 • Nepotřebujeme ani nový park, současná plocha rekultivované skládky slouží k oddechu a rekreaci již nyní a není ji potřeba měnit.
 • Proč nebyl záměr komunikován dříve a kde se bylo možné seznámit s informacemi k této změně?
 • Proč je zřízení paku podmiňováno další výstavbou.
 • a další…

Ze strany radnice a Ing. arch. Starčeviče byla v rámci změny územního plánu prezentována i výstavba mateřské a základní školy na ploše OB (čistě obytná). Zde upozorňujeme na skutečnost, že v rámci regulativů k funkčnímu využití ploch spadá stavba základní školy do kategorie výjimečně přípustných staveb a nemusí být tedy v na této ploše vůbec povolena.

Příjemným překvapením pro nás byla vysoká účast z řad obyvatel, a to i přes nepříznivé počasí. Sál divadla byl velmi slušně zaplněn. Další milou skutečností bylo také to, že se diskuze vedla mimořádně kultivovaně a nedocházelo k ústním atakům či pokřikování.

Prezentované podklady by měly být dostupné na webových stránkách Prahy 22 a samozřejmě také na našich stránkách Starostů a nezávislých + Svobodných.