Vážení příznivci Starostů a nezávislých + Svobodných,

rádi bychom vás pozvali na 11. zasedání zastupitelstva městské části Praha 22, které proběhne ve středu 9. listoadu 2016 od 16.00 hodin v zasedací místnosti radnice ve 3. patře.

Program jednání:

 1. Zahájení
 2. Volba mandátového a návrhového výboru a ověřovatelů zápisu, schválení programu
 3. Plnění úkolů ze ZMČ
 4. Majetkové záležitosti
  4.1 Prodej části pozemku parc. č. 2178 o výměře 62 m2 v k. ú. Uhříněves společnosti CWI DELTA s. r. o.
 5. Ekonomické záležitosti5.1 Zápis z 8. jednání Finančního výboru ZMČ Praha 22 ze dne 19. 10. 2016
  5.2. Plnění rozpočtu MČ Praha 22 k 30. 9. 2016
  5.3 Rozpočtové úpravy
  5.4 Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2017
  5.5 Žádost o bezúročnou zápůjčku na HMP na investiční akci „Navýšení kapacity ZŠ U Obory“
  5.6 Návrh na prominutí dluhu
 6. Zápis ze 7. jednání Kontrolního výboru ZMČ Praha 22 ze dne 12. 10. 2016
 7. Revokace usnesení ZMČ Praha 22 ze dne 4. 12. 2013, bod 6.1a a 6.1b – ohledně změny územního plánu Z 2938/00
 8. Různé
  8.1     Návrh na vybudování stále tržnice na území Praha – Uhříněves – dopis zastupitelům
  8.2     Dotazy členů ZMČ
  8.3     Dotazy, připomínky a podněty občanů MČ Praha 22

Materiály k jednání ZMČ si můžete stáhnout na tomto odkazu >>> materialy_11-zmc

Těšíme se na Vaši účast!