Většina obyvatel se zajímá o rozvoj svého nejbližšího okolí až v momentě, kdy na sousední pozemek přijedou bagry a započnou stavební práce. To již ale bývá pozdě. Možná vás tedy zajímá, jaké rozvojové plochy má v plánu dále rozvíjet MČ Praha 22.

V roce 2013 obeslal tehdejší primátor Tomáš Hudeček všechny městské částí s tím, aby pro Institut plánování a rozvoje, který je zpracovatelem územního plánu, vypracovaly podkladové materiály pro připravovaný Metropolitní plán. Do těchto materiálů měly MČ zapracovat své vize a plány, jak a kde chtějí svou městskou část rozvíjet.

Ve stejném roce tedy zadala MČ Praha 22 k vypracování studii, která vytipovala a sumarizovala možné plochy pro budoucí rozvoj. Zpracováním studie byl pověřen Ing. arch. Petr Starčevič, který s vedením naší radnice spolupracuje přes 15 let. Ten společně s užším vedením radnice vytipoval celkem 20 rozvojových ploch, které by mohly být v budoucích letech v rámci změn územního plánu zastavěny či jinak přeměněny. Plány ve studii hovořily až o 110 hektarech, což se rovná 17,5 strahovským stadionům. Rozvoj některých ploch (např. mezi Uhříněvsí a Kolovraty) byl již naštěstí Magistrátem hl. města Prahy pohřben. Enormní množství ploch, které chtělo předchozí vedení radnice promítnout do Metropolitního plánu, naznačuje fakt, že něco není v pořádku.

Vzhledem k tomu, že Metropolitní plán má být dokument, který bude na několik dalších desítek let rozhodovat o tom, kde se může či nemůže stavět, pokládáme vize a studie MČ za natolik významné, že by s nimi měla být veřejnost seznámena. Tyto dokumenty s rozvojovými plochami ale nejenže nebyly představeny veřejnosti, ale nebyly dokonce ani projednávány předchozím zastupitelstvem či komisí výstavby a územního plánování. Dalo se totiž očekávat, že by k nim bylo mnoho připomínek.

Dle našeho názoru jsme neustále vykreslováni jako negativisté, kteří brání rozvoji projektů v MČ. Náš pohled na věc je však takový, že rozvoj musí jít vždy ruku v ruce s finančními možnostmi a kapacitou služeb a infrastruktury MČ. Tento pohled považujeme za přirozené chování dobrého hospodáře a nevidíme na něm cokoliv negativistického. Naopak za nezodpovědné považujeme neustálé přehlížení již existujících nebo budoucích problémů v MČ, které budou vyplývat z dnešních rozhodnutí.

I z tohoto důvodu jsme se již dvakrát snažili zařadit na program zastupitelstva návrh na stažení materiálů, které MČ zaslala pro přípravu Metropolitního plánu, jejich revizi a vypracování nového, konzervativnějšího podkladu k rozvojovým plochám. Prvně nám byly materiály odmítnuty s tím, že se jedná o politické „kecy a žvásty“ (takto se přímo na zastupitelstvu vyjádřil radní za ČSSD Michal Selinger) a podruhé se náš materiál do podkladů pro zastupitele vůbec nedostal díky tajemnici MČ, která svým jednáním porušila jednací řád.

Interpelaci k již zmiňovaným materiálům se nakonec podařilo protlačit na 7. zasedání zastupitelstva, které proběhne 9. prosince 2015 od 16:00. Doufáme, že se obyvatelé Prahy 22 dostaví v hojném počtu.

Seznam rozvojových ploch

rozvoj_plochy

Mapa rozvojových ploch I (PDF soubor)

Mapa rozvojových ploch II (PDF soubor)