K sepsání tohoto článku nás vedla poněkud trapná historka, kterou byl nucen absolvovat náš zastupitel Petr Král. Ten se vypravil na jednání Rady MČ.

Dne 21. ledna 2015 se vypravil náš zastupitel Petr Král na jednání Rady MČ. Právo účastnit se těchto rad zaručuje zastupitelům tzv. Jednací řád Rady MČ, ve kterém je odstavci III (Jednání RMČ) v bodě 1) uvedeno, že: Jednání Rady MČ jsou neveřejná, mohou se jich však účastnit i ostatní členové Zastupitelstva MČ, a to s poradním hlasem. Svou účast náš zastupitel na tomto jednání řádně ohlásil starostovi Martinu Turnovskému den před plánovaným zasedáním Rady prostřednictvím emailu.

 

Rada MČ začala ve stanovený čas (9:00). Hned prvním bodem, který přednesl starosta Turnovský, bylo přesunutí „Schválení nového jednacího řádu Rady“ z bodu programu č. 20 na bod č. 1. Nový jednací řád byl schválen jednomyslně. Ihned po hlasování dorazila do jednací místnosti asistentka pana starosty, pan starosta na několik okamžiků vyšel a hned se zase vrátil, aby přerušil jednání Rady MČ na 30 minut. Náš zastupitel Petr Král musel tuto přestávku trávit mimo jednací místnost u paní tajemnice Jandové. Po uplynutí přestávky se všichni radní opět shromáždili a pokračovali v jednání. Vzápětí však starosta Martin Turnovský vyzval paní tajemnici, paní úřednici Kubšovou a našeho zastupitele Petra Krále, aby znovu na chvíli opustili jednací místnost. Posléze, když byli všichni tři do místnosti opět vpuštěni, starosta Turnovský oznámil našemu zastupiteli, že dle nového jednacího řádu je nově jednání Rady MČ NEVEŘEJNÉ a musí ho tedy opustit.

 

Jednání Rady MČ ve složení Martin Turnovský, Jiří Knotek a Milan Coller (Pro Prahu), Jiří Pařízek a Kateřina Erbsová (TOP09), Michal Selinger (ČSSD), Bohumil Loula a Petr Semeniuk (SOUSEDÉ za KDÚ-ČSL) považujeme za přinejmenším účelové a ostudné.

Nově přijatý jednací řád upravuje účast dalších osob na jednání Rady MČ takto: Jednání RMČ jsou neveřejná. Rada může k jednotlivým bodům svého jednání přizvat i další členy/ky ZMČPraha 22 nebo jiné osobyZ této formulace jasně vyplývá, že pokud si členové Rady MČ někoho na svém jednání přímo nepřejí, nikdo jiný se sem nemá šanci dostat.

V době, kdy se vedení ostatních pražských radnic snaží své dveře co nejvíce otevírat a prokazovat tak transparentní chování jsme svědky toho, jak vedení MČ Praha 22 dělá přesný opak – tedy co nejvíce se uzavírá před možnou kontrolou jinými zastupiteli. Podotýkáme, že Rada MČ má samozřejmě právo si upravit účast dalších osob na svém jednání libovolně a je to zcela v její kompetenci.

Na druhou stranu nám však toto uzavírání se vadí. Právo účastnit se těchto zasedání ve svých MČ mají tak například možnost zastupitelé z Prahy 2 nebo z Prahy 7. V nadpoloviční většině pražských MČ je pak zcela běžné, že se jednání Rady mohou účastnit také předsedové Kontrolního a Finančního výboru, což by se v případě Prahy 22 vztahovalo i na našeho zástupce Pavla Kosaře, který je předsedou právě jednoho z těchto výborů.

Nezbývá nám tedy bohužel, než opět kritizovat a kritizovat.