Vážení příznivci Starostů a nezávislých + Svobodných,

rádi bychom vás pozvali na 13. zasedání zastupitelstva městské části Praha 22, které proběhne ve středu 15. listoadu 2017 od 16.00 hodin v zasedací místnosti radnice ve 3. patře.

Program jednání:

 1. Zahájení
 2. Slib členů ZMČ Praha 22
 3. Volba mandátového a návrhového výboru a ověřovatelů zápisu, schválení programu
 4. Plnění úkolů ze ZMČ
 5. Ekonomické záležitost
  1. Zápis z 9. jednání Finančního výboru ZMČ Praha 22 ze dne 30. 1. 2017
  2. Návrh rozpočtu MČ Praha 22 na rok 2017
  3. Návrh rozpočtového výhledu do roku 2022
  4. Rozpočtové úpravy
 6. Majetkové záležitosti
  1. Přijmutí daru pozemků parc. č. 219/974 a parc. č. 219/984 v k. ú. Pitkovice od společnosti CENTRAL GROUP Nové Pitkovice III. a. s.
  2. Prodej části pozemku parc. č. 1884/250 o výměře 23 m2 v k. ú. Uhříněves
  3. Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o budoucí smlouvě směnné č. 151/2013 MK – 48
 7. Zápis z 8. jednání Kontrolního výboru ZMČ Praha 22 ze dne 2. 11. 2016
 8. Zpráva o činnosti Rady MČ Praha 22 za 2. pololetí roku 2016 (období 1. 7. – 31. 12. 2016)
 9. Petice proti zprůjezdnění ulice Františka Diviše – Ke Kříži
 10. Návrh na jmenování kronikáře MČ Praha 22
 11. Různé
 12. Dotazy členů ZMČ
 13. Dotazy, připomínky a podněty občanů MČ Praha 22

Materiály k jednání jsou dostupné na tomto odkazu: http://www.praha22.cz/mestska-cast/volene-organy/zastupitelstvo/materialy-usneseni-zapisy-audio-zaznamy/

Těšíme se na vaši účast!

STAN + Svobodní Praha 22