Vážení příznivci Starostů a nezávislých + Svobodných,

rádi bychom vás pozvali na 8. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 22, které proběhne ve středu 24 února 2016 od 16.00 hodin v zasedací místnosti radnice ve 3. patře.

Program jednání:

1. Zahájení
2. Volba mandátového a návrhového výboru a ověřovatelů zápisu, schválení programu
3. Plnění úkolů ze ZMČ
4. Ekonomické záležitosti
4.1 Zápis z 5. jednání Finančního výboru ZMČ Praha 22 ze dne 27. 1. 2016
4.2 Návrh rozpočtu MČ Praha 22 na rok 2016
4.3 Návrh rozpočtového výhledu do roku 2021
5. Majetkové záležitosti
5.1 Prodej pozemku parc. č. 398 o výměře 156 m2 v k. ú. Uhříněves paní Jindřišce Lopatové
5.2 Výkup části pozemku parc. č. 1796/4 v k. ú. Uhříněves za účelem výstavby budoucího
školského zařízení – uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní
5.3 Informace o výstavbě maloobchodní velkoprostorové prodejny s pekárnou a řeznictvím PENNY
Market – prodejna Praha – Uhříněves
5.4 Revokace usnesení 5. zasedání ZMČ ze dne 24. 6. 2015 – Záměr MČ odkoupit od spol.
CENTRAL GROUP a. s. nebytové prostory v rámci výstavby – Obytný areál v Uhříněvsi –
ul. Nad Volyňkou
5.5 Záměr MČ odkoupit od spol. Vivus Uhříněves s. r. o. nebytové prostory v rámci
výstavby 2. Etapy developerského projektu Obytný soubor Vivus Uhříněves
6. Zápis ze 4. jednání Kontrolního výboru ZMČ Praha 22 ze dne 13. 1. 2016
7. Aktualizace plánu rozvoje sociálních služeb pro období 2016 – 2018
8. Odměna pro členy ZMČ Praha 22 v návaznosti na prováděcí předpis s účinností od 1. 1. 2016
9. Zpráva o činnosti Rady MČ Praha 22 za 2. pol. roku 2015
10. Různé
10.1 Dotazy členů ZMČ
10.2 Dotazy, připomínky a podněty občanů MČ Praha 22

Materiály k zasenání nalzenete na tomto odkazu >>>

Těšíme se na Vaši účast!