Vážení příznivci Starostů a nezávislých + Svobodných,

rádi bychom vás pozvali na 9. zasedání zastupitelstva městské části Praha 22, které proběhne ve středu 18. května 2016 od 16.00 hodin v zasedací místnosti radnice ve 3. patře.

Program jednání:

 1. Zahájení
 2. Volba mandátového a návrhového výboru a ověřovatelů zápisu, schválení programu
 3. Plnění úkolů ze ZMČ
 4. Ekonomické záležitosti
  • Zápis z 6. jednání Finančního výboru ZMČ Praha 22 ze dne 20. 4. 2016
  • Závěrečný účet MČ Praha 22 za rok 2015
  •  Účetní závěrka MČ Praha 22 za rok 2015
 5.  Majetkové záležitosti
  • Přijmutí daru části pozemku parc. č. 1920/13 v k. ú. Uhříněves, včetně stavby komunikace a dešťové kanalizace od Ing. Lubomíra Procenka
  • Výkup části pozemku parc. č. 1796/4 v k. ú. Uhříněves za účelem výstavby budoucího školského zařízení – uzavření kupní smlouvy
  • Nákup NP za účelem zřízení lékařských ordinací – uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní se společností Vivus Uhříněves s. r. o.
  • Inventarizace majetku a závazků MČ Praha 22 k 31. 12. 2015
 6.  Přidělení dotace z Programu MČ Praha 22 na podporu sportovních činností nestátních neziskových organizací pro rok 2016
 7. Zápis z 5. jednání Kontrolního výboru ZMČ Praha 22 ze dne 11. 4. 2016
 8. Návrh na změnu tajemníka Kontrolního výboru ZMČ Praha 22
 9. Doplnění Jednacího řádu Kontrolního výboru ZMČ Praha 22
 10. Různé
  • Dotazy členů ZMČ
  • Dotazy, připomínky a podněty občanů MČ Praha 22

 

Materiály k jednání ZMČ si můžete stáhnout na tomto odkazu >>> materiály 9. ZMČ

 

Těšíme se na Vaši účast!