Dvakrát měř, jednou řež

Toto pravdivé české přísloví asi nejpřesněji vystihuje počínající problémy vzniku nové základní školy, která má být postavena mezi projektem Romance a výpadovkou na Říčany.

V pondělí 10. dubna 2017, proběhla spojená schůze komise školské, výstavby a územního plánování, dopravy a životního prostředí. Jediným bodem tohoto jednání bylo představení dvou variantních řešení nové základní školy Romance, o které se v naší městské části v poslední době hodně mluví. Novou školu nebude financovat naše MČ, ale hlavní město Praha. Důvody jsou zcela jednoduché. MČ by s ročním rozpočtem na celkový provoz kolem 100 mil. na tuto investici nedokázala vyčlenit potřebných 350 – 380 mil. Kč ani za patnáct let. V ideální variantě je z rozpočtu vyčleněno na investice 15 mil. Kč, a to nebereme v potaz finanční závazky ve formě půjček.

Magistrát vybral na základě výběrového řízení dodavatele projektové dokumentace, architektonickou kancelář Obermeyer Helika a.s., která pro hl.m. Prahu připravuje dokumentaci i k dalším připravovaným školám (Kolovraty a Horní Počernice). Zástupci této společnosti členům zmíněných komis odprezentovali dvě varianty budoucí podoby školy, a to vč. architektonických návrhů, půdorysů i řezů jednotlivými částmi školní budovy. Z prezentace vyplynulo několik faktů:

  • V obou navrhovaných variantách jsou vzhledem k nedostatečnému finančnímu pokrytí maximálně seškrtány odborné učebny pro žáky (fyzika, chemie, přírodopis, zeměpis, atd…)
  • Problematická bude taktéž realizace tělocvičen. V návrzích se ojevují dvě malé (m2). Stejně tak nad nimi visí otázka jejich realizace z finančního hlediska.
  • Členové komise se shodli, že rozmístění budovy a venkovního hřiště je naprosto nevhodné vhledem k tomu, že běžecký ovál je umístěn přímo vedle dopravně zatížené komunikace Přátelství (28 tis. pohybů vozidel / den). Především v ranních hodinách se ze směru od Říčan tvoří před kruhovým objezdem několikasetmetrové kolony. Naopak snaha odstínit tělocvičnami budoucí obchvat Prahy č. 511 se nám zdá zbytečný vzhledem k tomu, že je od školy vzdálen cca 600 m a současně by měl být zahlouben.
  • Stavba celé školy může být také ohrožena i z hlediska hygienických limitů – především pokud průzkumy prokážou, že jsou v území překračovány imisní limity. V takovém případě by k realizaci školy vůbec nedošlo a MČ by zůstal zbytečný pozemek, za který zaplatila přes 25 mil. Kč.
  • Budova školy je na základě požadavku investora rozdělena na části pro první a druhý stupeň. Od zástupců školské komise zaznělo, že tento způsob uvažování, tj. oddělit od sebe mladší a starší děti, je již naprosto zastaralý. Nejnovější trendy ve školství hovoří o co nejtěsnějším propojení mladších i starších žáků v rámci školních prostor.
  • Škola nepřináší prostorově žádné prvky a zajímavá řešení, což všichni čekali. Ve své podstatě se jedná o klasickou školu, kterých v 70. letech vznikly stovky.
  • Mimo jednání komise pak prezentující přiznali, že se jedná o zcela nevhodný pozemek pro stavbu nové školy (dopravně, hygienicky, objemově…).

Aby zástupci architektonické kanceláře dodrželi časový harmonogram dodání finálního projektu, bylo členům komisí řečeno, že by připomínky k projektu a výběr jedné ze dvou variant měly být dodány ideálně do dvou dnů. To bylo ze strany členů komisí odmítnuto a ponechali si větší čas na diskuzi a sepsání připomínek.

Za nejpalčivější problém celého projektu nové ZŠ považujeme fakt, že je vše řešeno narychlo. Členům komisí nebyla představena SWOT analýza jednotlivých řešení. Líbivý projekt může ohrozit např. i rozpor se závaznými předpisy (územní plán, hygienické předpisy, atd.). V minulosti naši předci rozhodovali pomaleji a koncepčněji. Současní zastupitelé oproti tomu dostali předložen záměr koupi pozemku, samotný odkup pozemku i projekt nové školy v rámci jednoho roku. Při odkupu pozemku za 25. mil. Kč byli všichni zastupitelé ujištěni, že je pozemek pro stavbu vhodný a školu bude možné na tuto plochu umístit. Po pondělní prezentaci si jsme jistí, že by si spousta zastupitelů své rozhodnutí rozmyslela a tlačila by na radu MČ, aby dál vybírala vhodnější pozemek i na úkor pozdržení výstavby.

Čemu už vůbec nerozumíme je to, proč se mají komise vyjadřovat k prakticky hotovým projektům.  Správný postup je předem vše prodiskutovat a požadavky předat architektovi, který je zapracuje do projektů. To se v tomto případě nestalo a odborné komise byly postaveny před hotovou věc. Tato nekoncepčně řešená práce je trestuhodná a má výrazný vliv na kvalitu celého projektu. Pro naši MČ je již nyní tento projekt promarněnou příležitostí, jak postavit skutečně kvalitní školské zařízení, které nám budou závidět po celé republice.

Toto zásadní pochybení je bezesporu důvod, proč by současní zástupci vedení radnice rozhodně neměli v příštím volebním období zasednout znovu v zastupitelských lavicích.

Příslovím jsme začali a příslovím i skončíme. Celá popsaná situace vychází z dlouhodobého přesvědčení zástupců naší radnice, že mají patent na rozum. Takže místo toho, aby si dopředu zjistili názory a připomínky veřejnosti či členů odborných komisí, rozhodnou sami a následně jen projekt odprezentují jako hotový. To už ale bývá na zapracování připomínek ze strany odborné veřejnosti pozdě. Starého psa zkrátka novým kouskům nenaučíš.

Širší souvislosti spojené s výstavbou nové školy

Žijeme v uspěchané době. Vše se zrychluje a tlak na co nejrychlejší řešení je patrný všude kolem nás. Tento trend se bohužel promítá i do politického působení na všech úrovních. Politici mají pocit, že během čtyřletého volebního období musí svým občanům naservírovat co nejvíce „pokroku“. Zdravý tlak na jejich práci je samozřejmě na místě, nicméně investiční projekty se mají řešit především koncepčně, s rozvahou a na základě dlouhodobé diskuze. A to vyžaduje čas. Přiznejme si, že čtyři roky na radnici není mnoho a investice, jakou je nová základní škola, může přesáhnout i jedno volební období. Aby mohli politici před volbami vykázat politické body vůči svým občanům, tlačí na co nejrychlejší realizaci projektů. To však bývá z pravidla na úkor kvality a koncepce samotného projektu, tedy na úkor samotných občanů. V příštích volbách si občané naší MČ budou muset vybrat ze dvou možností. Buď nechat ve vedení Prahy 22 současnou politickou reprezentaci, která bude obec rozvíjet rychle, ale o to nekoncepčněji na úkor kvality, nebo si zvolit novou, která k řešení problémů bude přistupovat zodpovědněji, s vizí a na základě společné diskuze – ovšem na úkor času.

Veškeré kvaltování toliko pro hovado dobré jest.
Jan Ámos Komenský

Za zastupitele Starostové a nezávislí + Svobodní Praha 22

Vojtěch Zelenka