Plné znění programu

Zastavení překotné expanze Prahy 22

 • Budeme všemi dostupnými prostředky bojovat proti další expanzi Uhříněvsi a Pitkovic, a to zejména v jejich okrajových částech.
 • Nebudeme podporovat jakékoliv změny územního plánu, které by vedly ke změně zemědělské půdy nebo uzemí určených pro zeleň na území určená pro developerskou výstavbu.
 • Nepodporujeme srůstání městkých částí do monolitu dalším záborem orné půdy za účelem obytné výstavby.
 • U plánovaných projektů nebudeme souhlasit se zvyšování počtu nadzemních podlaží nad limit v územním plánu – tvz. koeficientu zastavěné plochy (KZP).
 • Budeme se důsledně zasazovat o optimalizaci rozvoje MČ ve vztahu ke stávající infrastruktuř
 • Nebudeme podporovat developerskou výstavbu velkých projektů, pokud MČ nebude prokazatelně schopna uspokojit potřeby budoucích obyvatel v oblasti zdravotnictví, školství, dopravy, kulturního a sportovního vyžití, atd.
 • Na webových stránkách vytvoříme sekci „Pro stávající a budoucí obyvatele“, kde budeme uvádět reálný současný stav MČ z hlediska kvality života (současný a předpokládaný počet volných míst v MŠ a ZŠ, hustotu jednotlivých dopravních toků, dopravní obslužnost MHD, dostupnost praktických, dětských a specializovaných lékařů, atd…). Pokládáme za nezbytné seznámit možné zájemce o bydlení v naší MČ se skutečným stavem. Pokusíme se tento zodpovědný přístup vůči budoucím obyvatelům Uhříněvsi také mediálně propagovat
Zastavení expanze MČ Praha 22 chápeme jako prostředek, který:
>>> umožní přijímat a realizovat koncepční a smysluplná řešení, která nyní od vedení MČ postrádáme
>>> nebude zhoršovat dopravní situaci v již tak často přetěžovaných úsecích místních komunikací
>>> umožní otevřenou diskuzi se současnými obyvateli Prahy 22 o dlouhodobém směřování naší MČ např. i formou veřejných diskuzí či diskuzí na sociálních sítích
>>> ochrání majitele nemovitostí před znehodnocením jejich investic v důsledku ztráty atraktivity MČ
>>> zaručí dostatečný počet míst ve školách a školkách
>>> nebude obyvatelům zhoršovat či naprosto znemožňovat dostupnost zdravotní péče v místě bydliště
>>> zachová a zlepší současnou kvalitu života obyvatelům Prahy 22
>>> umožní vnitřní rozvoj MČ namísto další expanze

Doprava

 • Stavíme se kladně k dostavbě městského okruhu, resp. úseku 511 (D1 – Běchovice), která odlehčí páteřní ulici Přátelství, avšak vzhledem ke komplikacím s dostavbou této části (ze strany Běchovic) budeme zároveň prosazovat stavbu budoucí přípojky na městský okruh z ulice Kutnohorská kolem Podleského rybníka. Pomocí této přípojky a stávající komunikace přes Netluky chceme vytvořit alternativní „malý“ obchvat Uhříněvsi.
 • Nebudeme podporovat jakékoliv rozšiřování překladového terminálu firmy Metrans, dokud nebude existovat přímé napojení na městský okruh.
 • V koordinaci se sousedními MČ budeme prosazovat vybudovaní přímého pěšího napojení (formou asfaltovaných stezek) mezi Uhříněvsí a Petrovicemi, Uhříněvsí a Pitkovicemi, atd…
 • S organizátorem pražské integrované dopravy (ROPID) zahájíme diskuzi o autobusových linkách 387 a 381, které by měly zastavovat i na zastávkách Na Blanici a Na Vrchách.
 • Zasadíme se o rychlejší noční spojení centra Prahy s Uhříněvsí.
 • Podporujeme opravu ulice Bečovská, která je nyní ve velmi špatném stavu.
 • Budeme požadovat zpracování nové, odborné, komplexní a koncepční studie, jejímž cílem bude celkové řešení dopravní situace v Uhříněvsi.
 • Zasadíme se o navýšení počtu nízkopodlažních spojů, a to především na lince 266.
 • Nabízíme přímou pomoc pro obyvatele Hájku, kterých se týká řešení vlastnických vztahů pod pozemními komunikacemi (obyvatele Hájku vs. Magistrát hl. města Prahy)

Transparentní městský úřad

 • Navrhneme změnu úředních hodin tak, aby byl jeden den úřad veřejnosti otevřen až do 19 hod.
 • Budeme prosazovat zpřístupnění zasedání zastupitelstva většímu počtu lidí.
 • Chceme zavést přesnou evidenci hlasování zastupitelstva tak, aby bylo možné dohledat, jak který zastupitel hlasoval.
 • Budeme požadovat zveřejňování video záznamu ze zasedání ze zastupitelstva
 • Budeme žádat změnu času zasedání zastupitelstva na 18.00 kvůli pracovním povinnostem některých zastupitelů. Zároveň tento krok chápeme jako prostředek, který povede k většímu zájmu obyvatel MČ Praha 22 o dění na radnici.
 • Na webových stránkách úřadu budeme zveřejňovat:
  • veškeré uzavřené smlouvy včetně všech dodatků s cizími subjekty
  • seznam minulých i probíhajících veřejných zakázek včetně zadávacích dokumentací, výsledku a důvodu výběru konkrétního uchazeče
  • záznamy ze zasedání zastupitelstva v psané i video podobě vč. přesného záznamu o hlasování jednotlivých zastupitelů
  • podklady pro zasedání zastupitelstva
  • územní plány, změny a budoucí záměry
  • webový archiv výše uvedených dokumentů
 • Webové stránky úřadu budou sloužit nejen jako okrajová informační platforma, ale také jako platforma diskusní. Zaměříme se na rozšíření obsahu webových stránek o informace přímo z MÚ tak, aby se mohl každý občan seznámit s aktuální činností úřadu. Diskusní modul na novém webu Prahy 22 současné vedení radnice v hlasování odmítlo, my jej naopak podpoříme.
 • Budeme prosazovat, aby žádná ze smluv mezi Prahou 22 a jinými subjekty nebyla předmětem obchodního tajemství.
 • Podporujeme Elektronická výběrová řízení a e-aukce (např. el. energie, plyn…)
 • Uhříněveský zpravodaj chápeme jako komunikační kanál mezi radnicí a obyvateli MČ, kteří nemají přístup k internetu. Ve zpravodaji budeme uveřejňovat všechna důležitá rozhodnutí a záměry radnice.
 • Nebudeme podporovat skrytou propagaci politických uskupení za finance z obecního rozpočtu, např. > dokument PDF

Kultura a životní prostředí

 • Zaměříme se na změnu financování Uhříněveského divadla tak, aby MČ nenesla drtivou většinu nákladů na jeho provoz. Je nepřípustné, aby MČ pronajímala svůj prostor pro komerční účely za symbolické nájemné 1 Kč/rok, a k tomu dále hradila náklady na provoz divadla (energie, vodné a stočné, …) do výše 550 000 Kč / rok. Městské části takto utíkají desítky tisíc korun ročně.
 • Chceme vyvolat diskuzi o ekonomičtějším a efektivnějším využívání prostoru divadla U22
 • Budeme podporovat místní ochotnický divadelní spolek UCHO, který v současné době prostor divadla U22 téměř nevyužívá.
 • Odmítáme zřízení městského parku dle současného návrhu, který je podmíněn masivní rezidenční výstavbou a zásadní změnou územního plánu. Občané MČ nepotřebují park v klasickém slova smyslu, potřebují pouze klidové plochy, kterým současné pozemky haldy plně vyhovují.
 • Ještě více „ozeleníme“ Prahu 22 formou výsadby městské zeleně

Služby a volný čas

 • Budeme prosazovat vznik samofinancovatelného mateřského/dětského centra, které bude sloužit k setkávání rodičů a dětí. K tomuto účelu se budeme snažit najít odpovídající objekt v majetku MČ.
 • Zorganizujeme pro obyvatele a firmy v rámci Prahy 22 hromadnou e-aukci za účelem levějšího nákupu energií (el. energie a plynu)
 • V případě nové rezidenční výstavby budeme klást zvýšený důraz na dětská hřiště a zelené plochy. Plochy k tomu určené budou vyjádřeny minimálním podílem v procentech z celkové plochy pozemku.
 • Podporujeme vznik středního školství v naší MČ (SŠ nebo gymnázium)
 • Chceme se zasadit o vznik dráhy (okruhu) pro in-line bruslaře kolem Podleského rybníka
 • Budeme podporovat vznik nových cyklostezek a jejich napojení do stávající sítě. U cyklostezek podporujeme takový typ povrchu, který na cyklostezky přiláká i in-line bruslaře.