Nový starosta, zmatečná hlasování, porušování Jednacího řádu, navýšení počtu členů rady MČ i kontrolní výbor pro STAN. Takové bylo 1. ustavující zasedání MČ Praha 22

V pondělí, 10. listopadu 2014 se konalo 1. ustavující zasedání zastupitelstva MČ Praha 22 (ZMČ). Cíl byl jasný, tedy zvolit na budoucí čtyřleté funkční období starostu MČ, jeho zástupce a další členy Rady MČ, kteří budou zodpovědní za jednotlivé oblasti (např. školství, výstavba a územní rozvoj obce, infrastruktura, životní prostředí, atd…).

Již před zastupitelstvem bylo jasné, že vedení městské části bude postaveno na půdorysu koalice hnutí Pro Prahu, TOP09, SOUSEDÉ za KDU – ČSL a ČSSD. V opozici se tím pádem ocitlo 7 zastupitelů za Starosty a nezávislé + Svobodné, 2 nezávislí zastupitelé za ODS a 1 zastupitel za Piráty.

Během celého zastupitelstva jsme se nemohli ubránit pocitu, že koalice pokračuje ve stejném přístupu k opozici, jako předchozí zastupitelstvo – tedy nebralo naše připomínky v potaz. Během zasedání jsme 2x zaznamenali porušení Jednacího řádu ZMČ, nicméně naše upozornění nebyla reflektována.

 

Neoficiální zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva MČ Praha 22 za STAN

Dosavadní starosta Milan Coller zahájil 1. ustavující zasedání zastupitelstva MČ
Na ustavujícím zasedání ZMČ chyběl zastupitel Ondřej Semecký (HPP). Zároveň již před zasedáním ZMČ došlo písemnou formou k odstoupení zvoleného zastupitele Jaroslava Malčánka (HPP). Jeho místo v zastupitelstvu obsadil první náhradník, pan Michal Klich (HPP).
Tajemnice MČ paní Olga Jandová seznámila zastupitele i veřejnost s emailem od zastupitele Vojtěcha Zelenky (STAN), ve kterém zastupitel upozornil všechny přítomné na skutečnost, že ze zasedání zastupitelstva bude pořizován audiovizuální záznam.
smile-OK Zastupitel Jiří Matyášek (hnutí Pro Prahu) informoval, že projevy zastupitelů nejsou osobními projevy. Dále připomněl, že zveřejnění záznamu musí být v souladu se Zákonem na ochranu osobních údajů.
Zastupitel Jiří Pařízek (TOP09) se dotázal, zda je pořizování záznamu upraveno Jednacím řádem. Dále za TOP09 pan Pařízek vyjádřil vůli, aby takovýto typ záznamu byl zveřejňován, avšak primárně na webových stránkách ÚMČ Praha 22. Z tohoto důvodu pan Pařízek za svou osobu nesouhlasil se zveřejněním záznamu na jiných, než webových stránkách ÚMČ.
Zastupitelka Ivana Vodičková se také připojila k výzvě, aby tento záznam uveřejňoval ÚMČ. Ten zajistí, aby byl záznam zveřejněn v souladu se Zákonem na ochranu osobních údajů. Zastupitelka Jitka Rothová se připojuje k výzvě, aby byl záznam zveřejněn jen na stránkách ÚMČ.
Zastupitel Pavel Kosař (STAN) informoval zastupitele, že záznam rádi poskytneme k dalšímu použití ÚMČ.
Zastupitel Petr Král (STAN) informoval zastupitele o tom, že v Jednacím řádu nemusí být pořizování záznamu nijak upraveno, jelikož se jedná o formu zápisu zasedání ZMČ.
Zastupitel Vojtěch Zelenka (STAN) vítá, že zastupitelé vyjádřili vůli zveřejňovat záznam na stránkách ÚMČ. Zároveň chce ale vyřešit otázku financování pořizování záznamu, jelikož nyní je záznam financován z vlastních zdrojů Starosty a nezávislými a Českou pirátskou stranou.
Předsedající Milan Coller přečetl seznam všech zvolených zastupitelů.
Zvolen návrhový výbor: Jitka Rothová (HPP) a Ivana Vodičková (HPP)
Zvolen mandátový výbor: Michal Doležal (TOP09) a Jiří Matyášek (HPP)
Ověřovatelé zápisu: Petr Semeniuk (SOUSEDÉ) a Michal Selinger (ČSSD)
smile-bad Předsedající Mialn Coller informoval zastupitele o programu zasedání. Zastupitel Radovan Koutský navrhl zařadit na program zastupitelstva i bod Různé, dotazy a připomínky občanů MČ. Pro 9 Proti 0 Zdrželo se 16. Návrh nebyl přijat. 
smile-bad Mandátová komise špatně sečetla hlasy, hlasování bylo prohlášeno za zmatečné. Provedeno nové hlasování. Pro 9 Proti 0 Zdrželo se 15.
smile-neutral Hlasování o původním návrhu programu. Pro 16 Proti 0 Zdržel se 7. Hlasování opět prohlášeno za zmatečné. Nové hlasování Pro 17 Proti 0 Zdrželo se 7.
smile-bad Hlasování o způsobu volby starosty, místostarostů i členů Rady. Zastupitel Milan Coller (HPP) návrh veřejné hlasování, zastupitel Pavel Kosař (STAN) navrhl demokratičtější způsob volby, tedy tajný. Pro 8 Proti 17 Zdržel se 0. Návrh nebyl přijat, starosta, místostarosta i členové Rady MČ budou voleni veřejným hlasováním.
Zastupitelka Ivana Vodičková (HPP) navrhla na starostu Milana Collera (HPP). Ten si vzal slovo a přednesl proslov. Ten nominaci nepřijal a navrhuje Martina Turnovského (HPP). Zastupitel Pavel Kosař vznesl protinávrh a navrhl pana Vojtěcha Zelenku.
smile-bad Zastupitelé začali diskutovat o tom, v jakém pořadí se o jménech bude hlasovat. Zastupitel Petr Král (STAN) informuje zastupitelstvo o tom, že podle Jednacího řádu byl vznesen proti panu Turnovskému jako starostovi protinávrh (pan Zelenka) a je tedy nutné nejdříve hlasovat o protinávrhu. Zastupitel Jiří Pařízek vyjádřil přesvědčení, že další nominace na post starosty nejsou protinávrhy, ale pouze další návrhy. Nejdříve se tedy bude hlasovat nominaci Martina Turnovského (HPP). Hlasování o návrhu Pro 15 Proti 8 Zdrželo se 1. Martin Turnovský (HPP) se stává starostou MČ Praha 22
Slova se ujímá Martin Turnovský (HPP) a přednáší svůj projev. Milan Coller (HPP) přejímá čestný klíč od Uhříněvsi.
smile-neutral Tajemnice Olga Jandová vstoupila do jednání zastupitelstva a potvrdila, že námitka pana Petra Krále (STAN) ohledně porušení Jednacího řádu ZMČ, resp. pořadí hlasování k nominacím na post starosty, byla oprávněná a mělo se tedy nejdříve hlasovat o panu Vojtěchu Zelenkovi (STAN) a teprve posléze o Martinu Turnovskému (HPP).
smile-neutral Zvolený starosta navrhuje zastupitelstvu MČ 8 člennou radu. O slovo se hlásí Jiří Pařízek (TOP09), který kvůli formalitám navrhuje opakovat volbu starosty dle Jednacího řádu. Jiří Matyášek (HPP) se k návrhu připojuje. Bod volba starosty se opakuje. Řízení zastupitelstva se opět ujímá Milan Coller.
Hlasování o volbě Vojtěcha Zelenky na post starosty MČ Praha 22 Pro 8 Proti 15 Zdržel se 1. Vojtěch Zelenka (STAN) nebyl zvolen. Hlasování o Martinu Turnovském (HPP) na post starosty MČ Praha 22 Pro 15 Proti 8 Zdržel se 1. Martin Turnovský (HPP) se tedy oficiálně stává starostou MČ Praha 22
Zvolený starosta navrhuje zastupitelstvu MČ 8 člennou radu ve složení 5 uvolněných členů (plný úvazek) a 3 neuvolnění členové. Zastupitel Petr Král (STAN) vznáší připomínku, že dle Jednacího řádu nebyly zastupitelům předem distribuovány materiály k bodu rozšíření rady o 1 uvolněného radního. Chybí tedy důvodová zpráva a ekonomická analýza. Z tohoto důvodu navrhuje původní rozložení rady, tedy 4 uvolnění a 3 neuvolnění členové Rady MČ.
smile-bad Zastupitel Vojtěch Zelenka (STAN) podotkl, že v materiálech opravdu chybí důvodová zpráva a ekonomické dopady (pozn. jak to požaduje Jednací řád ZMČ Praha 22) navýšení počtu radních na 8 členů. Starosta Martin Turnovský zdůvodnil navýšení počtu radních MČ tím, že tento návrh vychází z detailnějšího rozdělení kompetencí jednotlivých radních, tento model je přijatelnější. Navýšení finančních prostředků oproti současnému stavu je 100 000 Kč měsíčně. Radovan Koutský (STAN/Svobodní) vznesl dotaz, kde a kdy bylo o navýšení počtu členů rady diskutováno, jelikož žádnou takovou diskuzi ani usnesení/zápisů předchozí Rady MČ nezaznamenal. Milan Coller (HPP) napovídá novému starostovi Martinu Turnovskému (HPP), že je to v kompetenci zastupitelstva a je to návrh, o kterém se teprve bude hlasovat. Ten to veřejně zopakoval.
smile-bad Vojtěch Zelenka (STAN) informuje, že podle diskutovaného návrhu dojde k navýšení mzdových výdajů o cca 5 000 000 Kč / plné funkční období. Dále se dotazuje, z čeho budou tyto prostředky brány a z jaké rozpočtové kapitoly finance ubudou.
 smile-neutral Starosta Martin Turnovský (HPP) na toto konto odpověděl, že zodpovědností všech radních je hospodařit s vyrovnaným rozpočtem. Drtivá většina příjmů MČ je z dotačních zdrojů, nikoliv ze zdrojů vlastních. Tím, že rada bude osmi členná, tak bude mít větší možnosti na získání většího objemu financí.
Zastupitel Vojtěch Zelenka (STAN) položil dotaz, zda je rozumí správně požadavku na osmi člennou Radu MČ, když do této doby byla schopna městská část fungovat se sedmi radními. Odpověď pana starosty byla ANO, je to mj. i kvůli nárůstu obyvatel. (pozn. STAN – počet radních není úměrný počtu obyvatel obce).
smile-bad Starosta Martin Turnovský (HPP) nechává hlasovat o protinávrhu STAN na sedmičlennou radu v poměru 4 uvolnění a 3 neuvolnění radní. Pro 9 Proti 14 Zdržel se 1, protinávrh nebyl přijat.
smile-bad Hlasování o původním návrhu předloženém starostou Martinem Turnovským (HPP), tedy osmičlenná Rada MČ, z toho 5 uvolněných a 3 neuvolnění radní. Pro 14 Proti 9 Zdržel se 1, návrh byl přijat.
smile-neutral Zastupitel Petr Král (STAN) namítl, že tento návrh nebyl v souladu s platným Jednacím řádem ZMČ a požaduje anulování tohoto návrhu. Zastupitel Jiří Matyášek na toto konto poprosil tajemnici ÚMČ, aby přečetla z Jednacího řádu ZMČ kapitolu, podle které se hlasovalo o volbě Rady MČ. Tajemnice Olga Jandová odpověděla, že Jednací řád ZMČ Praha 22 toto neřeší. Zastupitel Jiří Matyášek (HPP) požaduje přečíst celou kapitolu o „Hlasování“. Zastupitel Petr Král (STAN) požaduje přečtení kapitoly „Návrhy“. Oba zastupitelé diskutovali o tom, která kapitola se má přečíst, jelikož zastupitel Petr Král požadoval anulování návrhu. Starosta Martin Turnovský (HPP) nechává hlasovat o návrhu na anulaci předchozího návrhu na osmičlennou Radu MČ. Pro 8 Proti 14 Zdrželi se 2. Návrh na anulaci nebyl přijat. Tajemnice ÚMČ posléze informovala, že návrh programu ZMČ připravuje Rada MČ, návrh programu toho ustavujícího ZMČ byl schválen předchozí Radou MČ a nebylo stanoveno, že bude k tomuto bodu připraven materiál pro nové zastupitele. Vzhledem k tomu, že bývalou Radou MČ nebyl připraven materiál o volbě nové Rady není „co řešit“. Zastupitel Petr Král (STAN) na toto konto řekl, že Jednací řád ZMČ nerozlišuje o jaké návrhy se jedná a zda je Rada MČ schválila či ne. K přípravě materiálu pro zastupitele je jasně v Jednacím řádu stanoveno, že musí být odůvodněn. Tento návrh na zvýšení počtu členů rady tedy nebyl zastupitelstvu dostatečně prezentován. Zastupitel Jiří Matyášek (HPP) že jemu zdůvodnění pro navýšení počtu členů Rady MČ z úst starosty stačilo. Pokud by byl někdo stále na pochybách, je možné se jistě dotázat úředníků z řad ÚMČ, kteří budou informovat ostatní zastupitele, odkud budou čerpány finanční prostředky související s navýšením počtu členů Rady MČ. Zastupitel Petr Král (STAN) vyzval, aby se ZMČ řídilo platnou legislativou a jednacími řády. Starosta Martin Turnovský (HPP) diskuzi ukončil s tím, že o návrhu na anulaci se již hlasovalo.
smile-bad Přistupuje se k volbám zástupců starosty. Starosta Martin Turnovský (HPP) navrhl na post místostarosty Jiřího Pařízka (TOP09). Zastupitel Pavel Kosař (STAN) navrhl Vojtěcha Zelenku (STAN). Hlasování o protinávrhu – Pro 8 Proti 14 Zdržel se 2, protinávrh nebyl přijat. Hlasování o původním návrhu Pro 15 Proti 8 Zdržel se 1, 1. místostarostou MČ Praha 22 se stává Jiří Pařízek (TOP09).
smile-bad Volba druhého místostarosty, starosta Martin Turnovský (HPP) navrhl na post druhého místostarosty Jiřího Knotka. Zastupitel Vojtěch Zelenka (STAN) navrhuje Pavla Kosaře (STAN). Hlasování o protinávrhu Pro 8 Proti 14 Zdržel se 2, protinávrh nebyl přijat. Hlasování o původním návrhu Pro 14 Proti 8 Zdržel se 2, 2. místostarostou MČ Praha 22 se stává Jiří Knotek (HPP).
smile-bad Místostarosta Jiří Pařízek (TOP09) jako nově zvolený místostarosta MČ Praha 22 současné působí i jako radní na Magistrátu hl. města Prahy. Z tohoto důvodu bude hlasováno ZMČ o tom, že po dobu výkonu Jiřího Pařízka (TOP09) jako radního MHMP bude svůj místostarostovský post v rámci MČ Praha 22 vykonávat jako neuvolněný radní. Pro 15 Proti 0 Zdržel se 9.
smile-bad Starosta Martin Turnovský (HPP) navrhl na post uvolněného radního Milana Collera (HPP). Protinávrh zastupitele Pavla Kosaře (STAN), který nominuje Vojtěcha Zelenku (STAN). Hlasování o protinávrhu Pro 8 Proti 14 Zdržel se 2, protinávrh nebyl přijat. Hlasování o původním návrhu, Pro 15 Proti 8 Zdržel se 1, uvolněným radním MČ Prahy 22 se stává Milan Coller (HPP).
smile-bad Starosta Martin Turnovský (HPP) navrhl na post uvolněného radního Michala Selingera (ČSSD). Protinávrh zastupitelky Silvie Štěpánkové (STAN), která nominuje Pavla Kosaře (STAN). Hlasování o protinávrhu Pro 9 Proti 14 Zdržel se 1, protinávrh nebyl přijat. Hlasování o původním návrhu, Pro 14 Proti 8 Zdržel se 2, uvolněným radním MČ Prahy 22 se stává Michal Selinger (ČSSD).
smile-bad Starosta Martin Turnovský (HPP) navrhl na post neuvolněné radní Kateřinu Erbsovou (TOP09). Protinávrh zastupitele Ondřeje Lagnera (STAN), který nominuje Petra Krále (STAN). Hlasování o protinávrhu Pro 9 Proti 14 Zdržel se 1, protinávrh nebyl přijat. Hlasování o původním návrhu, Pro 14 Proti 9 Zdržel se 1, neuvolněnou radní MČ Prahy 22 se stává Kateřina Erbsová (TOP09).
smile-bad Starosta Martin Turnovský (HPP) navrhl na post neuvolněného radního Bohumila Loulu (SOUSEDÉ). Protinávrh zastupitelky Daniely Francové (STAN), která nominuje Radovana Koutského (STAN/Svobodní). Hlasování o protinávrhu Pro 9 Proti 14 Zdržel se 1, protinávrh nebyl přijat. Hlasování o původním návrhu, Pro 15 Proti 5 Zdržel se 4, neuvolněným radním MČ Prahy 22 se stává Bohumil Loula (SOUSEDÉ).
smile-bad Starosta Martin Turnovský (HPP) navrhl na post neuvolněného radního Petra Semeniuka (SOUSEDÉ). Protinávrh zastupitelky Silvie Štěpánkové (STAN), která nominuje Danielu Francovou (STAN). Hlasování o protinávrhu Pro 9 Proti 14 Zdržel se 1, protinávrh nebyl přijat. Hlasování o původním návrhu, Pro 15 Proti 5 Zdržel se 4, neuvolněným radním MČ Prahy 22 se stává Petr Semeniuk (SOUSEDÉ).
Osmičlenná Rada MČ Praha 22 je nyní kompletní.
Na řadě je další bod, zřízení kontrolního a finančního výborů, poradních orgánů ZMČ. Starosta Martin Turnovský navrhuje do výborů nominovat 5 členů.
smile-worst Zastupitel Petr Král (STAN) se přihlásil do diskuze k tomuto bodu s návrhem na zřízení nového výboru pro otevřenou radnici. Jeho návrh vychází z toho, že v jednotlivých volebních programech hnutí Pro Prahu, SOUSEDŮ za KDU-ČSL, TOP 09, STAN a Pirátů jsou uvedeny body, které mají zlepšit informovanost obyvatel o dění v obci (přenos informací, transparentnost, zlepšení jednotlivých zápisů, otevřenost radnice, atd…). Starosta Martin Turnovský (HPP) informoval zastupitele Petra Krále (STAN) o tom, že tato věc měla být řešena zařazením nového bodu do programu hned na začátku zasedání v rámci schvalování programu. Zastupitel Petr Král podal návrh na rozšíření bodu 9 o zřízení nového výboru pro otevřenou radnici, starosta Martin Turnovský dal o návrhu hlasovat. Hlasování Pro 9 Proti 12 Zdržel se 2. Návrh nebyl přijat.
Hlasuje se znovu o návrhu, aby v každém výboru bylo 5 členů. Hlasování Pro 22 Proti 0 Zdržel se 1 (zastupitel Jiří Matyášek (HPP) nehlasoval, jelikož v době hlasování nebyl přítomen v sále)
smile-neutral Volba předsedy kontrolního výboru. Starosta Martin Turnovský (HPP) navrhuje, aby na tento post nanominovala opozice. Zároveň poprosil koaliční zastupitele, aby na tento post nebyl vznášen návrh. Pavel Kosař (STAN) nominoval na předsedu kontrolního výboru Vojtěcha Zelenku (STAN). Hlasování Pro 9 Proti 13 Zdržel se 2, návrh nebyl přijat. Starosta Martin Turnovský se zeptal zastupitelů za STAN a ODS, zda mají jiný návrh na předsedu kontrolního výboru. Zastupitel Vojtěch Zelenka (STAN) nominoval Pavla Kosaře (STAN). Hlasování Pro 24 Proti 0 Zdržel se 0, předsedou kontrolního výboru se stal Pavel Kosař (STAN).
smile-bad Volba další členů kontrolního výboru, starosta Martin Turnovský (HPP) opět vyzval, zda by se nominace neujalo hnutí STAN, popř. ODS. Pavel Kosař (STAN) nominoval na člena kontrolního výboru Vojtěcha Zelenku (STAN) a nominaci p. Zelenky podpořil několika důvody. Hlasování Pro 8 Proti 3 Zdržel se 12, počty hlasujících nevychází. Hlasování je prohlášeno za zmatečné. Nové hlasování Pro 9 Proti 3 Zdržel se 12. Návrh nebyl přijat.
smile-OK Nové kolo nominací členů do kontrolního výboru. Pavel Kosař (STAN) nominoval na člena kontrolního výboru Radovana Koutského (STAN/Svobodní). Hlasování Pro 24 Proti 0 Zdržel se 0, Radovan Koutský se stává členem kontrolního výboru.
Starosta Martin Turnovský (HPP) navrhuje, aby se dalším členem kontrolního výboru stal Svatopluk Linhart (ODS). Hlasování Pro 23 Proti 0 Zdržel se 1, třetím členem kontrolního výboru se stává Svatopluk Linhart (ODS).
Starosta Martin Turnovský (HPP) navrhuje, aby se dalším členem kontrolního výboru stal Bohumil Loula (SOUSEDÉ). Pavel Kosař (STAN) podal protinávrh a nominoval Rostislava Nečase z kandidátky STAN. Ten byl v době nominace bohužel mimo sál, takže Pavel Kosař nominaci stáhl a nově nominoval zastupitele Petra Krále (STAN). Hlasování o protinávrhu Pro 9 Proti 12 Zdrželi se 3, protinávrh nebyl přijat. Hlasování o původním návrhu Pro 16 Proti 7 Zdržel se 1, čtvrtým členem kontrolního výboru se stal Bohumil Loula (SOUSEDÉ).
Starosta Martin Turnovský (HPP) navrhuje, aby se dalším členkou kontrolního výboru stala Ivana Vodičková (HPP). Hlasování Pro 16 Proti 2 Zdrželo se 6, Ivana Vodičková se stala poslední, pátou, členkou kontrolního výboru.
smile-bad Zastupitele se přesunuli k volbě finančního výboru. Starosta Martin Turnovský (HPP) navrhuje, aby se předsedou finančního výboru stal Jiří Matyášek (HPP). Zatupitel Vojtěch Zelenka (STAN) podal protinávrh a nominoval Petra Krále (STAN). Hlasování o protinávrhu Pro 9 Proti 14 Zdrželi se 1, protinávrh nebyl přijat. Hlasování o původním návrhu Pro 14 Proti 0 Zdrželo se 10, předsedou finančního výboru se stal Jiří Matyášek (HPP).
smile-bad Starosta Martin Turnovský (HPP) navrhuje, aby se druhým členem finančního výboru stal Michal Doležal (TOP 09). Zatupitel Vojtěch Zelenka (STAN) podal protinávrh a nominoval Petra Krále (STAN). Hlasování o protinávrhu Pro 8 Proti 13 Zdrželi se 2, zmatečné hlasování, nové hlasování Pro 9 Proti 13 Zdrželi se 2, protinávrh nebyl přijat. Hlasování o původním návrhu Pro 15 Proti 0 Zdrželo se 8, hlasování je opět prohlášeno za zmateční, nové hlasování Pro 16 Proti 0 Zdrželo se 7, členem finančního výboru se stává Michal Doležal (TOP09).
smile-bad Starosta Martin Turnovský (HPP) navrhuje, aby se třetím členem finančního výboru stal Petr Semeniuk (SOUSEDÉ). Zatupitelka Silvie Štěpánková (STAN) podala protinávrh a nominovala Danielu Francovou (STAN). Hlasování o protinávrhu Pro 8 Proti 2 Zdrželi se 14, protinávrh nebyl přijat. Hlasování o původním návrhu Pro 15 Proti 5 Zdrželo se 4, dalším členem finančního výboru se stává Petr Semeniuk (SOUSEDÉ).
Starosta Martin Turnovský (HPP) navrhuje, aby se čtvrtým členem finančního výboru stal Petr Tamele z kandidátky HPP, který již v minulém období členem finančního výboru byl. Hlasování Pro 17 Proti 2 Zdrželo se 5, čtvrtým členem finančního výboru se stává Petr Tamele z kandidátky HPP.
smile-bad Starosta Martin Turnovský (HPP) navrhuje, aby se posledním členem finančního výboru stal Ondřej Čermák z kandidátky TOP 09, který byl také v minulém období členem finančního výboru. Pavel Kosař (STAN) podal protinávrh a nominoval Silvii Štěpánkovou (STAN). Hlasování o protinávrhu Pro 10 Proti 0 Zdrželi se 14, protinávrh nebyl přijat. Hlasování o původním návrhu Pro 15 Proti 0 Zdrželo se 9, posledním členem finančního výboru se stává Ondřej Čermák z kandidátky TOP09.
Dalším bodem je odměňování členů ZMČ. Starosta Martin Turnovský otevírá diskuzi. Nejsou však žádné námitky ani připomínky a ZMČ bere tento materiál na vědomí.odmeny
Starosta Matin Turnovský (HPP) navrhl odsouhlasit výši odměn členům ZMČ Praha 22 dle zvolení do funkcí v radě, výboru či komisi. Hlasování Pro 21 Proti 1 Zdrželi se 2, usnesení bylo přijato. ZMČ uložilo tajemnici úřadu zpracovat nové platební výměry členům ZMČ dle zvolení do funkcí.
Bod ustanovení oddávajících. Starosta Martin Turnovský (HPP) navrhl, aby mohli oddávat všichni zastupitelé MČ Praha 22. Petr Král se této možnosti dobrovolně vzdal. Hlasování o oddávajících Pro 23 Proti 1 Zdržel se 0, návrh byl přijat.
Program ZMČ se dostal ke konci. Zastupitel Vladislav Klemenc (ODS) se dotázal, zda budou další ZMČ probíhat v podobnou hodinu, jako toto první ustavující ZMČ (14:00). Starosta odpověděl, že další zastupitelstva budou od cca 17:00. Zastupitel Pavel Kosař se dotázal také na prostor, ve kterém by se zastupitelstva měla konat. Starosta Turnovský odpověděl, že prozatím se počítá se současným prostorem (sál 3. patro uhříněveské radnice).
Hlasování o usnesení z ustavujícího ZMČ – http://www.praha22.cz/data/kontakty/zasedani/usneseni-1-zmc-dne-10112014.pdf. Hlasování Pro 24 Proti 0 Zdrželo se 0, usnesení bylo přijato.
Do probíhajícího zasedání vstoupila paní tajemnice Olga Jandová, která připomněla, že se ke kontrolnímu a finančnímu výboru musí zvolit také tajemníci z řad ÚMČ. Paní tajemnice navrhla tajemníkem kontrolního výboru pana Mgr. Martina Frische. ZMČ zvolilo hlasováním Pro 23 Proti 0 Zdržel se 1 tajemníkem kontrolního výboru pana Mgr. Martina Frische.
Paní tajemnice navrhla tajemníkem finančního výboru pana Ing. Romana Petra. ZMČ zvolilo hlasováním Pro 23 Proti 0 Zdržel se 1 tajemníkem finančního výboru pana Ing. Romana Petra.
Zastupitel Vojtěch Zelenka se dotázal, zda nebude zvolený radní MČ Bohumil Loula (SOUSEDÉ) zodpovědný za finanční oblast, jelikož by to podle jednacího řádu odporovalo jeho působení v kontrolním výboru. Starosta Martin Turnovský odpověděl, že pan Loula bude mít na starost životní prostředí a IT.
V 16:05 ukončil nový starosta Martin Turnovský (HPP) 1. ustavující ZMČ.