Vzhledem k velmi napjaté atmosféře kolem nezákonně vyplacených odměn radnímu MČ Petru Semeiukovi a následnému článku v deníku METRO očekáváme bouřlivou debatu na středečním zastupitelstvu MČ. Je možné, že reakce na tento článek bude součástí i dalšího vydání Uhříněveského zpravodaje.

Abyste si mohli o této problematice udělat ucelený názor či případně porovnat, zda nebude se čtenáři Uhříněveského zpravodaje manipulováno, vyvěšujeme na našich stránkách veřejně všechny dostupné dokumenty a stanoviska jednotlivých orgánů.

Nezákonná odměna 19 900 Kč pro radního Petra Semeniuka

Dne 10.12.2015, tedy den po prosincovém zasedání zastupitelstva MČ Praha 22, píše náš zastupitel Vojtěch Zelenka dotaz na zaměstnance Odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra pana Tomáše Jírovce podnět na prošetření oprávněnosti vyplácených odměn pro neuvolněného radního MČ Praha 22. Tento podnět je z Ministerstva vnitra ČR předán na Magistrát hl. města Prahy, jde je podnět přidán k pravidelnému prováděnému auditu hospodaření MČ Praha 22.

Dne 18.2.2016 je Odborem kontrolních činností Magistrátu hl. města vydáno stanovisko, které říká následující:

zjisteniMHMP

Náhled dokumentu + PDF ke stažení

stanovisko MHMP 199001stanovisko MHMP 199002

Dne 20.4.2016 píše starosta MČ pan Martin Turnovský stanovisko MČ k provedenému auditu, resp. nezákonně vypláceným odměnám to, že nesouhlasí se závěrem, že: … nebyl vytvořen dostatečně funkční systém vnitřní kontroly. Dále starosta ve svém dopisu nesouhlasí s tím, že dary (odměny) nebyly vyplaceny za pouhý výkon funkce v rámci volených orgánů obce.

Náhled dokumentu + PDF ke stažení

reakce starosty1 reakce starosty2

Dne 21.4.2016 dostává starosta do rukou odpověď na výše uvedené stanovisko MČ s tím, že Magistrát hl. města Prahy ani jednu z obou připomínek nepřipouští.

stanovisko1 stanovisko2

Náhled dokumentu + PDF ke stažení

MHMP odpoved starostovi1MHMP odpoved starostovi2MHMP odpoved starostovi3MHMP odpoved starostovi4

Závěr kontroly je tedy nadmíru jasný. Radní Petr Semeniuk čerpal od listopadu 2014 do prosince 2015 nezákonně odměnu ve výši 19 900 místo částky 1 977 Kč, která vychází z nařízení vlády (č27/2003) o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev. Tímto byly z rozpočtu MČ nezákonně čerpány veřejné prostředky.

Zodpovědnost za tuto chybu nese dle našeho názoru tajemnice Úřadu MČ Praha 22, která mylně informovala na 2. zasedání zastupitelstva MČ přítomné zastupitele, že pan Semeniuk může tuto měsíční odměnu pobírat na základě jeho předsednictví v komisi výstavby a územního plánování.

Další nezákonná odměna 120 000 Kč pro radního Petra Semeniuka

Na zasedání zastupitelstva MČ Praha 22 dne 9.12.2016 došlo ke změně statutu radního Petra Semeniuka z neuvolněného na uvolněného. Současně mu byla také koaličními zastupiteli odsouhlasena mimořádná odměna ve výši 120 000 Kč, aniž by bylo zastupitelům předloženo, za co by měl radní Semeniuk peníze dostat.

Na základě tohoto rozhodnutí se obrátil náš předseda Kontrolního výboru Pavel Kosař na vedoucí Odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra s tím, aby ministerstvo stanovilo, zda je schválená odměna v mezích zákona či ne.

Dne 11.4.2016 obdržel od Ministerstva vnitra ČR vyjádření, ve kterém stojí:

stanovisko_mvcr

Náhled dokumentu + PDF ke stažení

stanovisko MVČR 120tis1 stanovisko MVČR 120tis2 stanovisko MVČR 120tis3

Z přiloženého dokumentu jasně vyplývá, že i 120 000 Kč odměna byla radnímu Petru Semeniukovi vyplacena v rozporu se zákonem. Za tuto chybu jsou jednoznačně zodpovědní koaliční zastupitelé, kteří bez výjimky pro návrh vyplacení odměny zvedli ruku. Dále je samozřejmě za tento stav zodpovědná i tajemnice MČ Praha 22, která odpovídá za dodržování obecně závazných právních předpisů.

Závěrem také přikládáme zápis z jednání Kontrolního výboru ze dne 18.5.2016, ve kterém se členové tohoto výboru nadpoloviční většinou shodli, že konstatovat neoprávněnost čerpání měsíční odměny 19 900 Kč bude možné až po dokončení dílčího přezkoumání hospodaření MČ Praha 22.

Jak je uvedeno výše, závěry tohoto auditu jednoznačně ukázaly, že měsíční odměna 19 900 Kč byla radnímu Semeniukovi vyplácena v rozporu se zákonem.

Dále členové kontrolního výboru dospěli k závěru, že i mimořádná odměna 120 000 Kč byla na základě stanovisek Ministerstva vnitra vyplacena v rozporu se zákonem

Náhled dokumentu + PDF ke stažení (aktualizace: na žádost starosty jsme s zápis z Kontrolního výboru stáhli, jelikož člen výboru radní Selinger odmítl zápis ověřit)

 

Věříme, že s informacemi nebude v Uhříněveském zpravodaji nijak manipulováno. Závěrem dodáváme, že pokud se koaliční zastupitelé neztotožní se závěry Magistrátu hl. města Prahy a Ministerstva vnitra ČR, resp. nedojde k vrácení neoprávněně čerpaných odměny, jsme připraveni podat v této věci trestní oznámení ve věci neoprávněného čerpání veřejných prostředků z rozpočtu MČ Praha 22.