Změna územního plánu č. Z2938/00 – „Založení městského parku Praha – Uhříněves, nové řešení navazujícího okolí, organické začlenění území do urbánního prostředí“ podaná Městkou částí Praha 22 podáním ze dne 17.11.2013

1. Popis navrhované změny územního plánu

1.1. Stávající stav územního plánu

Navrhovaná změna zahrnuje území na hranici k. ú. Uhříněves a Pitkovice o celkové rozloze přibližně 720 000 m2 (plocha jako 18-krát Václavské náměstí).

lesní porosty /LR/ – 34,81 ha přírodní rekreační plochy, golfová hřiště, částečně urbanizované rekreační plochy, zařízení turistického ruchu, zvláštní rekreační aktivity /SO1,2,3,4,5/ – 16,59 ha louky a pastviny /NL/ – 13,07 ha sportu /SP/ – 3,68 ha zeleň městská a krajinná /ZMK/ – 1,39 ha + 0,53 ha sady, zahrady a vinice /PS/ – 1,93 ha http://mapy.cz/s/i5OE

Souhrn: žádná plocha dle stávajícího Územního plánu není určená pro výstavbu

1.2 Navrhovaná úprava

# čistě obytné /OB/ - 17,85 ha - ZDE SE NOVĚ BUDE MOCI STAVĚT # všeobecně obytné /OV/ - 8,54 ha – ZDE SE NOVĚ BUDE MOCI STAVĚT # zeleň městská a krajinná /ZMK/ - 10,07 ha + 0,53 ha # parky, historické zahrady a hřbitovy /ZP/ - 33,13 ha

čistě obytné /OB/ – 17,85 ha – ZDE SE NOVĚ BUDE MOCI STAVĚT všeobecně obytné /OV/ – 8,54 ha – ZDE SE NOVĚ BUDE MOCI STAVĚT zeleň městská a krajinná /ZMK/ – 10,07 ha + 0,53 ha parky, historické zahrady a hřbitovy /ZP/ – 33,13 ha http://mapy.cz/s/i5OE

Celkem tedy nové plochy s možností výstavby: 26,39 ha – tj. 263 000 m2. Při 300  m2 na rodinný dům připadá na zmiňovanou plochu 800 nových rodinných domů, což je při 3 – 4 obyvatelných na rodinný dům cca 3500 nových obyvatel MČ Praha 22 (dnes má MČ Praha 22 okolo 10000 obyvatel) + dalších cca 800 nových vozidel. V případě umožnění výstavby bytových domů s více patry bude situace výrazně horší.

2 ) Co říká o lokalitě skládky a problémech MČ závazný dokument „Strategický plán rozvoje Městské části Praha – Praha 22 pro období 2010 – 2020.“ schválený na 5. mimořádném zasedání ZMČ dne 20. září 2010?

Celý dokument je dostupný na webové stránce Úřadu MČ

str. 118 – Ekologické zátěže

Skládka Jezera

… Největší ekologická zátěž vznikla na území bývalého zemníku (dobývací prostor cihlářské hlíny) o rozloze cca 40 ha. Byla nazývána skládka Jezera a U kříže. V minulosti byly v prostoru po odtěžení cihlářské suroviny ukládány odpady z chemické výroby, teplárenský popílek, komunální odpady, výkopové zeminy, stavební suť atd. Odpady se ukládaly nejen do výše původního terénu, ale ze zeminy z výkopů metra byl navýšen podlouhlý hřbet 15 m vysoký. Městská část spolu s vlastníky pozemků zemní val dotvarovala do současné podoby. Ukládání odpadů bylo ukončeno v roce 2005. Území bývalé skládky bylo sice zrekultivováno, ale zabezpečení neodpovídalo současným požadavkům, a proto byla skládka vyhodnocena jako ekologická zátěž a lokalita je evidována v mapě starých zátěží MHMP. Vzhledem ke složitosti majetkoprávních vztahů se městská část Praha 22 ujala úkolu provést bezpečné uzavření skládky. Byla zpracována projektová dokumentace a ze SFŽP získána v letech 2003 – 2004 dotace na likvidaci ekologické zátěže ve výši cca 90 mil. Kč. Byla odstraněna původní vegetace, provedena nová modelace terénu a v kritických místech položeny těsnící fólie. Na celém území pak byla provedena technická a biologická rekultivace spočívající v zatravnění a výsadbě dřevin. Původně plánované rozsáhlé výsadby, které by daly území charakter lesoparku, však realizovány nebyly. V současné době je celá plocha bývalé skládky pokryta souvislým travním porostem s charakterem stepi…

str. 182 – Dotazníkové šetření

Zelené a vodní plochy – rozloha zelených ploch – spokojeno 68% dotázaných. (str. 189)

Silniční doprava – průjezdnost ve špičce – nespokojeno 96% dotázaných! (str. 191)

3) Další příliv nových obyvatel do MČ Praha 22 

I bez schválení dalších změn územního plánu jsou v různém stadiu schvalování další projekty:

 • OS Cihelna – VIVUS Uhříněves (v 6-ti etapách) – bytové domy- 1 057 bytů (vydané územní rozhodnutí + veřejnoprávní smlouva /nahrazuje stavební povolení/ – již se staví za podjezdem u Nového náměstí)
 • ul. Nad Volyňkou – CENTRAL GROUP  – bytové domy  –  110 b.j. (vydáno stavební povolení)
 • ul. U Starého mlýna (areál býv. mlýna)  – bytové domy –  96 b.j. (vydáno stavební povolení)
 • ul. K Netlukám (ul.V.Trojana) –  Romance II – Skanska – dokončují se bytové domy  –  240 b.j.
 • ul. Fr. Diviše – EKOSPOL  bytové domy – 176 b.j. (žádost o územní rozhodnutí)
 • ul. Fr. Diviše (BD Zelená Hruška) – bytové domy – 72 b.j. (územní rozhodnutí pozbylo platnosti)
 • ul. Nad Volyňkou (JEZERA II.)  – rodinné domy  –  43 b.j. (územní řízení zastaveno)
 • OS Pitkovice – západ (ul. Pýchavková) CG – dokončují se bytové a rodinné domy (odhad 80 bytů a 40 RD) – 120 b.j.
 • OS Májovková – BD A,B,C,D (ul. Penízovková)  CG – bytové domy  – 81 b.j. (vydané územní rozhodnutí)

Souhrn z výše uvedených projektů: další možný nárůst o 5300 nových obyvatel MČ horizontu 5 let (viz dokument „Projekty výstavby v Praze 22 ve zpracování k 1.3.2015“.

Navíc nad výše uvedené (seznam z komise) :

 • OS Májovková – CENTRAL GROUP – Májovková – odhadem další 3 BD (domy E, F, G) pro 21 bytech + 160 RD

Souhrn z OS Májovková: nárůst dalších minimálně 700 nových obyvatel MČ v horizontu 5 let.

V MČ je dalších přibližně 300 000 m2 ploch, které umožňují dle platného ÚP obytnou zástavbu, ale zatím „leží ladem“ a zatím nejsou v procesu schvalování.

Výše uvedené projekty, pokud již mají vydané územní rozhodnutí, je již velmi komplikované, ne-li nemožné, zastavit! Dalších přibližně 6000 nových obyvatel může Uhříněves a Pitkovice čekat v horizontu několika dalších let bez ohledu na schválení této Změny ÚP Z2938/00.

4) Co navrhujeme s dotčeným územím dělat my?

Naši zastupitelé navrhují zachovat stávající stav v územním plánu, který umožňuje na dotčených plochách realizaci prostoru pro sport a relaxaci (procházky, běh, kiting, cyklocross, agility, pastva ovcí, atd…).

5) Proč nepodporujeme navrhovanou změnu Územního plánu Z2938:

 • Schválením nové plochy pro rezidenční výstavbu (odhadem bude možné realizovat až 800 rodinných domů) vznikne další nápor na současné dopravní kapacity komunikací a další zátěž na potřebnou infrastrukturu (škola, školky, lékařská péče atd.) v Uhříněvsi a Pitkovicích. Dopravní situace je již nyní v naší městské části katastrofální. Na ulicích Přátelství a Ke Kříži se i mimo špičku tvoří souvislé kolony, nehledě na mizivou šanci na zlepšení v blízké i daleké budoucnosti.
 • Jelikož se jedná o lokalitu bývalé skládky v lokalitě, existuje zde nezanedbatelné riziko ekologické havárie. V prostoru od 50. let probíhalo skládkování, v 80. letech byl do skládky ukládán nebezpečný a toxický odpad (např. kaly z výroby kyseliny borité). Obavy spočívají především ze stavebních pracích při budování sítí (např. výstavba hloubkové splaškové kanalizace) nebo při pohybu těžkých stavebních strojů po skládce.
 • V případě jakéhokoliv narušení jílového podloží skládky dojde k úniku kontaminované vody ze spodních vrstev skládky. Kontamináty by mohly následně unikat buď směrem do centra Uhříněvsi, anebo směrem do Pitkovického potoka. Plochy v obou těchto oblastech jsou rámci změny územního plánu navrženy pro zástavbu určenou k bydlení. Pokud by k takovéto havárii došlo, pak by přítomnost jakékoliv výstavby výrazně stěžovala její likvidaci, a proto povolení jakékoliv výstavby v lokalitě okolo bývalé skládky je naprosto nevhodné hraničící až s hazardem. Městská část nemá ani pro případ úniku kontaminátů zpracován závazný dokument, podle kterého by v případě postupovala.
 • Nepotřebný park a špatné priority
  • Z dotazníkového šetření, které je součástí závazného dokumentu „Strategický plán rozvoje Městské části Praha – Praha 22 pro období 2010 – 2020.“  schváleného Zastupitelstvem MČ, vyplývá, že spokojenost s rozlohou zelených ploch vyjádřilo více než 68% dotázaných (str. 189), nevyplývá žádná prioritní potřeba realizace dalšího parku v MČ. Naopak vytváření dalších ploch pro výstavbu v MČ, které přivedou do MČ přivedou další obyvatele a tím i další dopravu, je absolutně nežádoucí (str. 191 – Silniční doprava – průjezdnost ve špičce – nespokojeno 96% dotázaných).
  • Místo vytváření nových ploch pro výstavbu v MČ, by se dnešní vedení MČ mělo věnovat řešení tíživé situace v MČ v oblasti dopravy, které je důsledkem naprosto nekoncepční podpory developerského boomu v minulých volebních obdobích.
 • Celý projekt realizace parku je klamně prezentován jako projekt tvorby veřejného blaha. Oficiálně má vzniknout „Městský park“ jako alternativa k Uhříněveské oboře, nicméně současná plocha bývalé skládky má již nyní charakter sportovních a relaxačních ploch. Změna územního plánu má naopak za cíl nových ploch pro obytnou výstavbu.
 • Pod pojmem park si celá řada osob představí také stromy. Ty však na rekultivované skládce není možné vysázet, a to z důvodu možného porušení krycí fólie, která po rekultivaci zabráňuje pronikání dešťových vod do spodních pater skládky. Žádný park (protože co by to bylo za park bez stromů) nakonec v místě tedy v místě vzniknout ani nemůže. Jedná se zde tedy hlavně o obrovské plochy (přes 25 ha), které po změně případné změně územního plánu nově umožní realizovat novou obytnou výstavbu.
 • Zisky z provedených změn budou realizovat hlavně soukromé subjekty (včetně developerů) a náklady na realizaci potřebné navazující infrastruktury ponesou veřejné rozpočty a stávající občané Prahy 22 (dalšími emisemi, zhoršením dostupnosti služeb a dalšími kolapsy dopravy). Lze tedy předpokládat, že z tohoto důvodu se o změnách ploch pro výstavbu v v nadpisu návrhu změny taktně mlčí.
 • Samotný návrh na zadání změny ÚP vůbec neobsahuje žádný jasný plán ani závazek, který by nutil stávající vlastníky dotčených pozemků k tomu, aby zde park opravdu vznikl. Naopak tím, že takový závazek nikde není uveden, dojde zákonitě k tomu, že to jediné, co bude po změně ÚP realizováno, bude obytná zástavba. Majitelé pozemků maximálně vytěží nový finanční potenciál a realizace parku bude odsunuta, a to např. z důvodu chybějícího finančního zajištění a jiných investičních priorit.
 • Podivné je, že žadatelem o změnu ÚP pro „Park“ je úřad MČ Praha 22. Ten, tedy potažmo vedení radnice, je také tím, kdo „Park“ občanům slibuje. Na druhou stranu městská část vlastní na dotčeném území jen naprosté minimum pozemků. Jak chce tedy vedení radnice vlastníky dotčených pozemků donutit realizaci parku není vůbec jasné. Jediné, co MČ obdrží, bude v ideálním případě pouze část pozemků od soukromých vlastníků. Chybějící smluvně podložené závazky ze strany vlastníků pozemků a finanční plán realizace parku ukazuje na to, že nejde o projekt veřejného blaha, ale o realizaci další developerské výstavby.
 • Pokud je skutečně záměrem vybudování parku, pak lze tento „Park“ realizovat i nyní s ohledem na typy využití území dle stávajícího, územního plánu. Pro vybudování samotného parku tedy již dnes žádná změna územního plánu není potřeba.
 • Podklady pro změny zpracoval a prezentoval na zastupitelstvu MČ Praha 22 Ing. arch. Petr Starčevič, který pracuje pro MČ Praha 22 jako odborný konzultant v rámci Komise výstavby a územního plánování – Praha 22. Současně však také pan Starčevič spolupracuje s developery, kteří působí v naší MČ (např. Ekospol). Vice info na http://www.stan-praha22.cz/dalsi-stret-zajmu-aneb-o-nas-bez-nas/

6. Jak byl záměr změny územního plánu odsouhlasen?

Zápis z 14. zasedání ZMČ Praha 22, které se konalo dne 4. 12. 2013

Přítomni: viz. Prezenční listina
Omluveni: Ing. Volková, Ing. Volek, pí Hemelíková, p. Kačírek,
Návrhový výbor: Mgr. Jitka Rothová, Mgr. Ivana Vodičková
Mandátový výbor: Jan Dvořák, Jaroslav Malčánek
Ověřovatelé zápisu : Ing. Eliška Machačová, Aleš Benda

bod 6 – Podněty na změny územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy ve smyslu § 55 Zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

Písemně předložený materiál uvedl pan ZS Ing. Turnovský a představil pana Ing. arch. Starčeviče, který je jedním z předních odborníků na tvorbu ÚPn měst a obcí, aby podrobně seznámil zastupitele s návrhy v ÚPn projekcí mapových podkladů a vysvětlil záměr s předmětným územím.

Na svém  9. jednání dne 6. 11. 2013 hodnotila komise výstavby a územního plánu záměr rozvoje MČ Praha 22, který má umožnit v oblasti stávající rekultivované skládky založení soudobého moderního městského parku, organicky začleněného do urbánního prostředí, které musí být nově komponováno současně s parkem. Návrh na změnu územního plánu (ÚPn) nově vymezuje plochy pro funkční využití ZP-parky, historické zahrady a hřbitovy, OB-čistě obytné, OV-všeobecně obytné, ZMK-zeleň městská a krajinná.  Po uceleném výkladu pana architekta Starčeviče, dal pan starosta slovo nejdříve členům ZMČ a protože se přítomní občané dostavili právě za účelem projednávání tohoto materiálu, umožnil diskusi k tomuto bodu přímo po tomto bodě.

Následovala široká diskuse:

 • Paní Kučerová – dotaz proč vypadlo území pro sport – pan ZS sdělil, že plánovaná funkce území ZP je v širším pojetí, něž je v současném ÚPn, věc dále vysvětloval pan ing. arch. Starčevič.
 • Pan Tamele – dotaz k velmi hustě zastavěnému území z pohledu přístupových komunikací, když ty stávající jsou již nyní silně přetížené – odpovídal Ing. arch. Starčevič, doplnil pan ZS.
 • Ing. Semecký – bude-li ÚPn schválen, jak MČ zajistí, aby soukromý vlastník na svých pozemcích  ostavil to, co je plánováno – odpověděl p. Malčánek.
 • Mgr. Vodičková – dotaz na vznik bytových domů zodpověděl Ing. arch. Starčevič.
 • Mgr. Matyášek – zda-li zná vedení MČ sepjetí  soukromích vlastníků s konglomeráty, neboť dojde navrhovanou změnou ke zhodnocení stavebních pozemků – odpovídal pan ZS, Ing. arch. Starčevič,
 • p. Malčánek; pan starosta věc shrnul, že se jedná o strategickou studii zastavitelnosti území.

Následně dal slovo občanům, které požádal o představení se, kvůli zápisu.

 • Ing. Boubelík požádal pan architekta o konkrétní objasnění a popis všech ploch v prezentovaném území. Do objasňování pana ing. arch. Starčeviče průběžně přítomní občané slovně vstupovali svými dotazy.
 • Paní Štěpánková se tázala, proč je těsně podél komunikace K dálnici, po které se už nyní nedá jezdit, zamýšlena další tak hustá zástavba. Odpovídal p. Malčánek.
 • Opětovně se do diskuse přihlásila paní zastupitelka Kučerová s tím, že podle toho co zde poslouchá, se táže, proč se v této lokalitě tedy navrhuje obytné území – odpověděl pan ZS a p. Malčánek, přítomní  občané vstupovali do výkladu. Následně pan starosta diskuzi ukončil.

ZMČ schválilo změnu v ÚPn v návrhu usnesení

bod 1a) hlasováním 14:1:5 /proti p. Tamele; zdrželi se pí Kučerová, Mgr. Erbsová, Mgr. Rothová, p. Doležal, Ing. Semecký/;

bod 1b) 14:0:6 /zdrželi se Ing. Semecký, pí Kučerová, Mgr.  Erbsová, Mgr. Rothová, p. Doležal, p. Tamele/. 

ZMČ uložilo panu ZS postoupit podnět za MČ Praha 22 na Magistrát hl. m. Prahy.

Usnesení:

6.1 ZMČ schvaluje
a) návrh na změnu územního plánu v oblasti stávající rekultivované skládky mezi ulicemi K Dálnici, V Pitkovičkách a plánovanou obvodovou komunikací (tzv. Horáckou stezkou) ze stávajícího řešení funkčních ploch LR-lesní porosty, NL-louky a pastviny, PS-sady, zahrady a vinice, ZMK-zeleň městská a krajinná, SP-sportu, SO-oddechu (1,2,3,4,5) na nové vymezení ploch pro funkční využití ZP-parky, historické zahrady a hřbitovy, OB-čistě obytné, OV-všeobecně obytné, ZMK-zeleň městská a krajinná, k záměru nazvaném „Městský park Praha – Uhříněves a navazující okolí“, na pozemcích k. ú. Uhříněves parc. č.1900/8, 1900/36-39, 1900/47, 1900/51-52, 1900/56-59, 1900/62, 1900/99, 1900/112, 1900/117-118, 1900/160-162, 1900/166, 901/2-3, 1907/2-11, 1907/16-19, 1920/1, 1920/11-12, 1920/94, 1920/182, 1920/402-403, 1937/1, 1937/6-8, 1937/12, 1937/22-24, 1937/36-38, 1940/1, 1967/1, 1967/3-4, 2150, 2155/3-5, 2155/8-11, 2155/13-14, 2155/18-23 a k. ú.
Pitkovice parc. č. 265/1, 265/3-4, 265/6-14, 267/1, 269/1-2, 270/1, 272/2-3, b) návrh na změnu územního plánu na pozemcích parc. č. 1900/41 a 1900/47 k. ú. Uhříněves, ze stávajícího řešení funkčních ploch OB-čistě obytné, s mírou využití území A a LR-lesní porosty, na nové vymezení plochy pro funkční využití OB-čistě obytné s tím, že ve vztahu ze stávající zástavbě při ul. K Dálnici budou nové objekty navazovat nižší hladinou zástavby, a plochy pro funkční využití LR-lesní porosty pro park o rozloze cca 41 000 m2